Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens uppgifter  

Tillsynsnämnden ansvarar för de uppgifter som hör till kommunen inom miljöhälsovården och veterinärvården.   

Tillsynsnämnden är kommunal hälsoskyddsmyndighet enligt hälsoskyddslagen, kommunal tillsynsmyndighet enligt livsmedelslagen, kommunal myndighet för tillsyn enligt tobakslagen samt kommunal myndighet för beslut om och tillsyn av försäljning av nikotinpreparat enligt läkemedelslagen.

Tillsynsnämndens befogenheter 

Tillsynsnämnden beslutar i följande ärenden såvida annat inte är stadgat eller bestämt:

beslut som kommunens tillsynsmyndighet enligt de i 59 § angivna lagarna

 1. beslut om avtal som ingås med tredje part
 2. beslut om att inrätta eller dra in tjänst, ändra tjänstebenämning samt beslut
  om behörighetskrav för tjänster
 3. beslut om tillsynsnämndens budget som bygger på de avtal om grunderna för avgifter och
  ersättningar som ingåtts mellan avtalsparterna
 4. beslut om att dela in tillsynsmyndighetens verksamhet i verksamhetsenheter med ansvarig
  tjänsteinnehavare som chef för respektive enhet, indelningen kan göras på geografisk grund
  och på basis av verksamhetens innehåll.