Begäran om dokument

Eleven, dennes vårdnadshavare och myndigheter kan be om uppgifter från elevhälsan. I den skriftliga anhållan ska man skriva till vad uppgifterna ska användas (motivering) och en hänvisning till vilken lag man begär ut uppgifterna eller klientens skriftliga samtycke, samt vilka uppgifter man vill ha. En minderårig har rätt att vägra att uppgifter lämnas ut till vårdnadshavaren (§11 Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården).

Även barn under 18 år har rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter som berör det egna ärendet, om eleven med tanke på utvecklingsnivå och ålder samt ärendets natur förstår sakens betydelse. Det är i första hand den registeransvarige som bedömer om ett minderårigt barn uppfyller ovannämnda kriterier och har självbestämmanderätt.

I Korsholm sänds begäran om uppgifter från elevhälsoregistret (expertgruppernas arbete), från skolkuratorns och skolpsykologernas register till: Ansvarig kurator, Bildningsväsendet, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. 

Rättelse av klientdokument

Önskar man göra en rättelse av vad som står i klientdokumenten görs de enligt Lagen om elev och studerandevård (1287/2013) §20.2 och Patientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000). Begäran om rättelse lämnas in skriftligen.

Gamla uppgifter lämnas kvar i registret. I registret syns när och vad som korrigerats samt vem som gjort dessa. 

Behandling av personuppgifter