Anmälningspliktiga verksamheter

Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen påminner om miljötillståndsförfarandet och tillämpas på vissa verksamheter med liten miljöpåverkan, som bland annat djurstallar, sågverk, vissa upplag för farliga kemikalier samt vissa verksamheter som tillverkar livsmedel och foder. Verksamheterna som är anmälningspliktiga finns listade i miljöskyddslagens bilaga 4.

Anmälan ska lämnas in till miljömyndigheten senast 120 dagar innan verksamheten inleds och ska i första hand göras elektroniskt till e-posten miljoenheten(at)korsholm.fi. Ritningar ska också lämnas in som skalenliga pappersritningar. Blanketter och mera information finns på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst eller kan fås från miljöenhetens avdelning i Korsholm, Kristinestad eller Närpes. Det finns ifyllnadsinstruktioner till blanketter.

Fysiska personer kan fortfarande lämna in tillståndsansökan och tillhörande bilagor i pappersform, handlingarna ska lämnas in i tre exemplar.