Fastställda områden för allmänt avlopp

Fastställda verksamhetsområden för avloppstjänster har stadgas genom kommunens beslut. Inom tätorterna i dessa områden ska alla fastigheter ansluta sig till allmänt avlopp. Anslutningsskyldigheten gäller direkt eller så fort som anslutningspunkten är klar för bruk från vattentjänstverkets sida. För äldre fastigheter inom verksamhetsområdet, men utanför tätortsområdena, kan det finnas lättnader i anslutningsskyldigheten. En anslutning kan bli nödvändig för dessa hus i samband med nästa stora byggnadsrenovering eller vid annan större ändring. För byggnader som saknar vattenklosett finns också lättnader angående anslutningskraven. Kartor över de olika områdena finns hos vattentjänstverken.

Det finns möjlighet att anhålla om befrielse från anslutningsskyldigheten tills vidare eller för en viss tid, enligt lagen om vattentjänster (119/2001) som beslutförs i Västkustens tillsynsnämnds miljösektion. Västkustens tillsynsnämnds miljösektion avgör anhållan för fastigheter i Korsholm, Kristinestad, Kaskö, Korsnäs och Närpes. Övriga kommuner inom Västkustens miljöenhets område deltar inte i samarbetet för miljövården. Kriterierna för befrielse är obetydligt behov av vattentjänstverkets tjänster, ekonomiska orsaker och att bortledandet och behandlingen av fastighetens spillvatten ordnas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen samt att befrielsen inte äventyrar ändamålsenliga vattentjänster inom verksamhetsområdet.

Vattentjänstverket i Korsholm
KRS-Vatten
Närpes Vatten AB
Korsnäs kommun