Att ta en oljecistern ur bruk

En underjordisk olje-, bränsle- eller kemikaliecistern som har tagits ur bruk ska avlägsnas från jordmånen. Företagen som tar emot cisterner förutsätter ofta att cisternen har blivit rengjord. Ett besiktningsprotokoll fungerar som intyg över att den blivit rengjord. Service och besiktning av oljecisterner får endast göras av godkända företag. I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) register hittar du sådana företag som har rätt att installera och utföra service på gas- och oljeeldningsaggregat eller besikta oljecisterner. Om olja läckt ut i jordmånen ska detta meddelas till räddningsmyndigheten.

Oljecisterner som tagits ur bruk tas emot av företag som bedriver återvinning av metallskrot. Även andra än oljecisterner i stål som tagits ur bruk ska föras till en ändamålsenlig mottagningspunkt. Cisternens ägare eller innehavare ska kontrollera att stället som tar emot ur bruk tagna cisterner har ändamålsenligt miljötillstånd.

Lämna intyget över rengöringen och avlägsnandet av cisternen till Västkustens miljöenhet (Korsholm, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad) och Österbottens räddningsverk.

Att lämna en oljecistern som tagits ur bruk i jorden

I enskilda fall kan miljövårdsmyndigheten bevilja ett undantag från skyldigheten att avlägsna cisternen ifall avlägsnandet är tekniskt sett väldigt svårt eller om det orsakar orimliga skador på annan egendom. Undantag kan inte göras om cisternen i jorden kan orsaka förorening av miljön.

Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den till Västkustens miljöenhet, miljoenheten@korsholm.fi. Ansökan kan också göras via Lupapiste-tjänsten.

Bifoga till ansökan:

  • situationsplan där cisternens placering i förhållande till andra konstruktioner framkommer
  • besiktningsprotokoll för cisternen (obs, besiktningsföretag från Tukes-registret)
  • gärna också bilder.

Miljövårdsmyndigheten ber byggnadstillsynen om utlåtande i ärendet, och fattar ett separat beslut om undantaget. För undantagsbeslutet tas en avgift enligt gällande taxa ut (taxa för 2023: 180 euro).

Villkor för godkännande av undantag är att cisternen konstaterats vara oskadad, den har tömts och rengjorts på ett lämpligt sätt samt att den efter undantagsbeslutets godkännande fylls med sand eller någon annan godtagbar substans. Cisterners påfyllnings- och luftrör ska alltid avlägsnas. Cisternens placering ska även utmärkas på byggnadsritningarna, så att det är möjligt att hitta cisternen i framtiden.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att ta bort och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. Mer information om att ansöka om statsunderstödet finns på NTM-centralens webbplats.