Egnahemstomter

Korsholms kommun erbjuder egnahemstomter till försäljning på detaljplanerade områden och på områden med markanvändningsplan runt om i kommunen. Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik medan tomterna på områden med markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik.

Tilläggsuppgifter om tomterna och reserveringsförfarandet ges av Tony Östersund. Tilläggsuppgifter om byggande ges av byggnadstillsyn.

Ansökningsförfarande

Lediga tomter kan reserveras på ansökan. Tomterna reserveras i de flesta fall genom tjänsteinnehavarbeslut. Reserveringstiden är 10 månader och under den tiden ska bygglovsansökan lämnas in till byggnadstillsyn. När bygglovsansökan är inlämnad uppgörs köpebrev. Bygglov kan beviljas först efter att köpebrevet är undertecknat. För en reserverad tomt uppbärs en reserveringsavgift på 500 euro.

Nya tomter som inte varit till utdelning tidigare utannonseras på kommunens hemsida och i lokaltidningarna och delas ut av samhällsbyggnadsutskottet.

De flesta tomter säljs till ett fast pris och kan ansökas med denna blankett:

På vissa områden säljs tomterna på anbud. Detta framgår ur listan över lediga tomter där det i stället för ett kvadratmeterpris står ”anbud”.

Köpeanbud ska inlämnas senast fredagar kl. 15.00 varje ojämn vecka. Köpeanbud behandlas veckan efter. Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta anbud som är lägre än det angivna minimipriset. Tomten reserveras till högstbjudande. Tomter som säljs på anbud kan ansökas med följande blankett:

Vem kan ansöka om tomt?

En sökande som tidigare köpt tomt av kommunen kan inte reservera en ny inom 10 år från att tomten köpts. Detta gäller inte om den tidigare köpta tomten varit till utdelning i över 5 år.

Egnahemstomter som varit till utdelning i under 5 år kan endast reserveras av privatpersoner.

Byggnadsskyldighet

Den som köper en tomt av kommunen förbinder sig att påbörja uppförandet av en byggnad inom tre år från undertecknandet av köpebrevet.

Markundersökning

Kommunen har inte låtit utföra markundersökningar på tomterna. Den som reserverar en tomt svarar själv för att låta utföra och bekosta en markundersökning. Markundersökningen får utföras när tomtreserveringsavtalet är undertecknat och reserveringsavgiften är betald.

Tilläggskostnader

De flesta tomter säljs som outbrutna områden, vilket betyder att tomten ska styckas ut från kommunens stomfastighet genom en lantmäteriförrättning där köparen står för förrättningskostnaderna. I vissa specialfall har kommunen låtit stycka ut tomterna före de delats ut och för sådana tomter debiterar kommunen en fastighetsbildningsavgift på 1 000 euro i samband med fakturering av tomtens köpesumma.

Köpvittnesersättningen, överlåtelseskatten, lagfartskostnaderna och lantmäteriavgiften betalas av köparna.

Reserveringsprinciper