Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet gäller www.korsholm.fi och har uppdaterats 31.5.2023. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgängligheten uppfyller till största delen nivå AA i tillgänglighetsdirektivet. Utlåtandet baserar sig på egen bedömning. Tillgängligheten har utvärderats med Google Lighthouse.

Brister i tillgängligheten åtgärdas i mån av möjlighet.

Sidan har publicerats 1.5.2021.

Icke-tillgängligt innehåll:

Alla bilder har inte ALT-texter.

Beskrivning av bilder saknas i till exempel diagram.

Det finns inte alltid ALT-texter för länkar.

Det kan finnas formulär där det nog påpekas att ogiltig information har skrivits i fältet, men inte vad som borde skrivas.

Undersiter

Tillgänglighetsutlåtandet gäller endast www.korsholm.fi, inte undersiter.

Korsholm 31.5.2023

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss per e-post: info@korsholm.fi

Du kan också använda formuläret här nedan.

Feedback

  • Du kan skicka ditt meddelande anonymt, men om du vill ha svar måste vi ha dina kontaktuppgifter.
  • Eftersom datasäkerheten inte är säkrat för den här responsblanketten ska du inte uppge t.ex. personbeteckningar eller bankkontonummer eller lämna uppgifter som gäller förmögenhet. Lämna inte heller känsliga uppgifter, t.ex. uppgifter om hälsotillstånd eller klientskap.

    Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/24.1.2003, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen ska avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (förvaltningslagen 434/6.6.2003, 17 §).

    Som ett responsmeddelande ska du följaktligen aldrig sända t.ex. lagstadgade anmärkningar, klagomål eller en begäran om omprövning av ett beslut.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000