Förberedande undervisning

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn och unga med invandrarbakgrund. I undervisningen kan delta såväl barn och unga som nyligen har flyttat till landet som sådana barn och unga med invandrarbakgrund som är födda i Finland. Syftet med den förberedande undervisningen är att utveckla elevens kunskaper i svenska eller finska samt ge eleven övriga färdigheter som behövs för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. 

En  plan eller eget  studieprogram  ska göras  upp  för  eleven  i  samarbete  med  elevens vårdnadshavare.  I  denna  plan  ska  antecknas  om  elevens  utgångsnivå,  individuella  mål  som ska  granskas  med  jämna  mellanrum,  vilka  läroämnen  som  studeras  och  deras  timantal  och innehåll,  hur  mycket  studierna  är  integrerade/enskilda/i  mindre  grupp,  övrig  handledning och  andra  eventuella stödåtgärder.  

Undervisning  ges till 6–10-åringar  under  minst  900  timmar  och  äldre  under  minst  1  000 timmar.  Den  som  deltar  i  undervisningen  har  rätt  att  flytta  över  till  den  grundläggande utbildningen  redan  innan  nämnda  timantal  uppfylls,  om  han  eller  hon  klarar  av  att  följa med  den  grundläggande  utbildningens allmänna mål.   

Under  den  förberedande  undervisningen  integreras  eleverna  i  förskoleundervisningen eller  den  grundläggande  utbildningen,  i  svensk‐  eller  finskspråkiga  undervisningsgrupper som  motsvarar  elevens  ålder  och  elevens  eget  studieprogram,  på  det  sätt  som  fastslagits  i studieprogrammet. Integreringen  främjar  anpassningen,  språkkunskaperna  i  svenska/finska  och  tillägnandet av  innehållet  i  läroämnena.