Förtroendeorgan och förtroendevalda

Kommunens organ är kommunala myndigheter med flera ledamöter. Kommunen ska enligt lag ha ett fullmäktige, en kommunstyrelse, ett organ som handlägger tillstånds- och tillsynsärenden, en revisionsnämnd och de valorgan som framgår av vallagen. En tvåspråkig kommuns undervisningsförvaltning ska ha ett organ för vardera språkgruppen.

Fullmäktige kan enligt prövning tillsätta nämnder eller utskott samt direktioner och kan också tillsätta sektioner i kommunstyrelsen, i nämnder, utskott och i direktioner. Fullmäktige beslutar om organens sammansättning och mandattid. Nämnderna och utskotten lyder under kommunstyrelsen och sektionerna och direktionerna lyder under kommunstyrelsen eller ett utskott eller nämnd.

Hitta uppgifter om kommunens förtroendevalda och vilka organ de sitter i