Miljövårdens tillsynsplan och taxa

Enligt miljöskyddslagen 527/2014 ska den kommunala miljövårdsmyndigheten göra upp en tillsynsplan för den regelbundna tillsynen. I tillsynsplanen finns uppgifter om områdets miljöförhållanden, om verksamheter som medför risk för förorening och om tillgängliga resurser och metoder för tillsyn. Där finns en beskrivning av grunderna för ordnandet av tillsynen och för riskbedömningen samt en beskrivning av samarbetet mellan de myndigheter som svarar för tillsynen. Tillsynsplanens primära syfte är att ordna tillsynen för tillståndspliktiga och registrerade verksamheter så att tillsynen är regelbunden och effektiv.

På basen av tillsynsplanen ska den kommunala miljövårdsmyndigheten utarbeta ett tillsynsprogram, som gäller periodiska inspektioner och annan regelbunden tillsyn över tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter. Tillsynsprogrammet uppdateras årligen.

Västkustens miljöenhet har en tillsynsplan för miljövården och planen har godkänts av miljösektionen den 26.1.2022 § 9.

Miljövårdens tillsynsplan 2022–2025

Tillsynsprogram för miljövården 2024


I miljöskyddslagen bestäms, att miljövårdsmyndigheten får ta ut avgifter för behandling av tillstånd och anmälningar. Dessutom tas avgifter för regelbunden tillsyn av tillståndspliktiga och registrerade verksamheter enligt tillsynsplanen. Inspektioner som behövs för tillsynen över ett förbud eller avbrytande av verksamhet kan också vara avgiftsbelagda.

Västkustens tillsynsnämnd har godkänt miljövårdstaxan för Västkustens miljöenhet 15.12.2021, § 63.

Miljövårdens taxa

Inom Västkustens miljöenhet är det Västkustens tillsynsnämnds miljösektion som behandlar marktäktstillstånd. Vid övervägandet av förutsättningarna för beviljandet av tillstånd tas hänsyn bl.a. till hur marktäkten påverkar landskapet och grundvattnet. Behandling av marktäktstillstånd samt tillsyn av dessa är avgiftsbelagd.

Västkustens tillsynsnämnd har godkänt marktäktstaxan för Västkustens miljöenhet 15.12.2021, § 64.

Marktäktstaxa