Information gällande byggande, renoveringar och ägarbyten

Den här anvisningen gäller för de som planerar bygga nytt eller renovera ett befintligt hus som saknar anslutning till kommunalt vatten- eller avloppsledningsnät

Om ni under planeringsskedet behöver få uppgifter om befintliga ledningsnät, anslutningsavgifter m.m. kontakta då vår mätningstekniker för information. Vid behov kan han besöka byggplatsen för att ge råd och anvisningar.

Först efter att er bygglovsansökan godkänts så kan ni lämna in ansökan om anslutning till kommunens vatten- och/eller avloppsledningsnät. Behandlingstiden är ca 2 veckor från det att ansökan har registrerats hos oss.

Om det är frågan om en befintlig byggnad som skall anslutas så kan ansökan lämnas in direkt om det finns ett ikraftvarande bygglov.

Ansökan om vatten- och/eller avloppsanslutning

Avtalen skickas i två exemplar för undertecknande och fakturan på anslutningen bifogas i samma kuvert.

Innan inkopplingen sker ska ett undertecknat avtal returnerats till oss och hela anslutningsavgiften vara betald.

Kontakta vår arbetsledare minst 2 dagar på förhand när ni vill beställa inkoppling till ledningsnätet eller installation av va-mätare

Mätningstekniker
Patrik Bondas     
patrik.bondas@korsholm.fi
Tel 050 69 024

Arbetsledare
Mats Lall
mats.lall@korsholm.fi
Tel 050 69 613

Anslutning av befintlig byggnad till kommunala avloppsledningsnätet

Du kan kontrollera om din fastighet finns inom fastställt verksamhetsområde för avloppsledningsnätet på denna karta.

Om anslutning är möjlig kan du lämna in ansökan om anslutning till avloppsledningsnätet och gärna bifoga en situationsplan där befintliga avloppsbrunnar är utmärkta. Anslutningen kan endera ske via gravitationsavlopp (självfall) eller genom att en fastighetsvis avloppspumpstation installeras på tomten.

Ansökan om vatten- och/eller avloppsanslutning

Under behandlingen av ansökan kan det finnas behov av mera information, men i så fall kontaktas du av vår personal.

Arbetsledare
Johanna Santamäki
johanna.santamaki@korsholm.fi
Tel 050 591 9106

Om din fastighet inte kan anslutas till avloppsledningsnätet eller du har andra frågor gällande avloppsvattenhanteringen på glesbygden så kontakta Västkustens miljöenhet för mera information.

Ägarbyte

Ägarbyte ska meddelas till vattentjänstverket genom ifyllandet av blankett. Alla uppgifter på blanketten bör fyllas i för att ägarbytet skall kunna registreras och nytt anslutningsavtal skickas åt nya ägarna.

Meddelande om ägarbyte

Byråsekreterare
Nina Martin
nina.martin@korsholm.fi
Tel 050 69 614

Byråsekreterare
Maria Mannil
maria.mannil@korsholm.fi
Tel 050 518 1204

”Kom ihåg lista” för ägare till fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och/eller avloppsledningsnätet.

Hindra att fastighetens vatten- och avloppsanordningar fryser under vintern. Om vattenmätaren fryser sönder kan det medföra vattenskada i fastigheten. Detta kan förhindras genom att vattentjänstverkets personal avlägsnar mätaren på hösten och återinstallerar den följande vår. Kontakta oss för vidare information om denna avgiftsbelagda tjänst.

Tomtavstängningsventilens skyddsrör får inte kortas utan behöver vara väl synlig även vintertid. Ventilen har monterats för att verkets personal snabbt kan stänga av vattentillförseln vid eventuellt läckage i fastigheten.

I de fastigheter där det saknas t.ex. skyddsrör kring inkommande vattenledning, fastighetsvis tomtavstängningsventil eller det är svårt att stänga ventilerna kring vattenmätaren kan man ta kontakt med arbetsledaren Mats Lall. Han gör en kostnadsuppskattning för den del som fastighetsägaren ska betala och kommer överens med fastighetsägaren om eventuella åtgärder.

Arbetsledare
Mats Lall
mats.lall@korsholm.fi
Tel 050 69 613

De fastigheter vars avloppsledning är inkopplad till det kommunala avloppsledningsnätet bör uppfylla kravet på 200 mm uppdämningshöjd (lägsta avloppspunkten i fastigheten bör vara 200 mm högre än anslutningsbrunnens lock). Detta berör speciellt hus med källarvåning om det finns golvbrunn i källarvåningen. Vid behov kan vår mätningstekniker kontrollmäta höjderna på befintliga avloppsanordningar.

Mätningstekniker
Patrik Bondas
patrik.bondas@korsholm.fi
Tel 050 69 024