Flyktingmottagning och integration

I Korsholm ansvarar integrationsenheten för samordningen av mottagandet av kvotflyktingar och asylsökanden som har fått uppehållstillstånd samt att integrationsåtgärder och stöd inleds utan dröjsmål. Integrationsarbetet sker i samarbete med kommunens övriga verksamheter och integrationsverksamheten ansvarar för initiering och upprätthållande av samverkan mellan lokala aktörer. I Korsholm utgör Kulturhuset en naturlig knytpunkt för kulturell mångfald och även många vänfamiljer är på frivillig basis involverade i flyktingfamiljernas integration.

Verksamhetsidé

Målsättningen med verksamheten är att stöda och främja integreringen av de flyktingar som fått kommunplats i Korsholm.

Integrationsinsatserna syftar till att ge flyktingarna förutsättningar att försörja sig själva och bli delaktiga i det nya samhället. Integrationsarbetet innebär även att ta tillvara den resurs det innebär att människor med olika etnicitet, kultur, språk, religion och livserfarenhet flyttar till Korsholm.

I verksamheten betonas öppenhet, jämlikhet samt främjande av en samhällsutveckling som accepterar mångfald och olikheter.

Centrala funktioner

FLYKTINGMOTTAGNING för personer med uppehållstillstånd

 • Integrationsarbete i enlighet med lagen om främjande av integration
 • Socialt arbete i enlighet med socialvårdslagen
 • Familjeåterföreingar

INFORMATIONSSERVICE i samarbete med kommunens Welcome Office servicepunkt

 • Flyktingar (kvotflyktingar och asylsökanden som fått uppehållstillstånd)
 • Arbetskraftsinvandrare
 • Studerandeinvandrare
 • Övriga invandrare

KOORDINERING OCH SAMARBETE med övriga aktörer i integrationsfrågor

 • Kommunens olika verksamheter
 • Arbets- och näringsbyrån
 • Vuxenutbildning
 • Magistraten
 • NTM-centralen
 • Polisen
 • Tredje sektorn
 • Frivilliga (t.ex. vänfamiljer & Röda Korset)
 • Övriga aktörer

Vid behov beställer vi tolk eller använder telefontolkning.

Nyttiga länkar

Migrationsverket

Inrikesministeriet

Arbets- och näringsministeriet: Integration.fi

Arbets- och näringstjänster (TE-tjänster)

Folkpensionsanstalten (FPA)

Polisen

Infobanken

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Väestöliitto

Kontaktuppgifter

Korsholms integrationsenhet
Centrumvägen 4,
65610 Korsholm
Tfn 06 3277 111 (växel)