Anhållan om frånvaro från förskolan

  • Lagen om grundläggande utbildning har ändrats genom en lag (1040/2014) som trädde i kraft 1.1.2015 och genom vilken det blir obligatoriskt att delta i förskoleundervisning. Från och med 1.8.2015 ska barnen året innan läroplikten uppkommer delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.
  • Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år. (25 §)
  • Liksom nu ska barn som omfattas av förlängd läroplikt delta i förskoleundervisning det år läroplikten uppkommer. Dessutom har ett barn som omfattas av förlängd läroplikt rätt att få förskoleundervisning det år barnet fyller fem år (s.k. tidigarelagd förskola)
  • Liksom tidigare har barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs rätt till förskoleundervisning också det år läroplikten uppkommer.
  • Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. I lagen bestäms inte att barnet är skyldigt att delta i förskoleundervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning. Barnets vårdnadshavare kan också bestämma att barnet ska få hemundervisning som uppfyller målen för förskoleundervisningen eller delta i undervisning som ordnas av någon annan än en sådan utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning.
  • Förskoleundervisning som barnen får utanför det officiella förskolesystemet anses motsvara hemundervisning även om den har organiserats på samma sätt som förskoleundervisning och motsvarar de mål för förskoleundervisningen som anges i grunderna för förskoleundervisningens läroplan (RP 135/2014 rd).