Naturskyddsområden

Naturskyddsområden syftar till att trygga naturtypernas och arternas mångfald. Dessutom bevarar de nationallandskapet, kulturarvet och rekreations- och friluftsområden. Naturskyddsområden är nationalparker, naturparker och statens övriga naturskyddsområden samt skyddsområden som inrättats på privat mark.

I Korsholm finns Snipansgrund-Medelkalla sälskyddsområde. Utan Forststyrelsens tillstånd är det förbjudet året om att färdas och vistas i sälskyddsområdena på närmare håll än en halv sjömils (926 m) avstånd.

Privata naturskyddsområden kan inrättas på markägarens ansökan och genom beslut av miljöcentralen på kommunal eller privat mark eller mark som tillhör en sammanslutning. I Närpes finns bl.a. Ellfolks oas samt några mindre privatägda skyddsområden.

Förutom de objekt som nämns i naturvårdslagen kan även livsmiljöer fredas i enlighet med skogslagen (1093/1996). Dessa viktiga livsmiljöer framträder tydligt i omgivningen. De är ofta små till ytan och ofta av ringa betydelse för skogsbruket. Det finns dessutom fyra typer av vattennatur som är skyddade enligt vattenlagen (587/2011). Dessa är flador eller glon på högst tio hektar eller källor eller tjärnar eller sjöar på högst en hektar eller rännilar.

Se även
Utflyktsmål
Åtgärdsprogram för tryggande av naturens mångfald (Miljöministeriet)
Skydd av arter och naturtyper