Skolans mål och värdegrunder

Värdegrund och inlärningssyn i Smedsby-Böle skola

Alla elever är unika och har rätt till en god undervisning. Värdegrunden för vår skola bygger på humanitet, jämlikhet, demokrati, hållbar livsstil och utbildning. Kulturell mångfald är en rikedom.

Dessa värdeord är viktiga i vår skola:

I Smedsby-Böle skola strävar elever, lärare och övrig personal till att skapa skoltrivsel. Vi vill uppnå detta, genom att bry oss om, stöda och hjälpa varandra. En god inlärningsförmåga skapas genom att bygga upp ett förtroende till eleverna och deras föräldrar, ge sig tid att lyssna på och prata med eleverna samt att våga sätta nödvändiga gränser. Förutom den sociala satsningen i skolan strävar lärarna till att hålla god standard på undervisningen, där baskunskaperna och arbetsmotivation intar en central roll.