Gräv- och placeringstillstånd

Gräv- och placeringstillstånd samt användning av allmänna områden.

Grävarbete på vägar, gator och andra allmänna områden förutsätter gräv- och placeringstillstånd. Tillstånd ansöks hos kommunaltekniken.

Gräv- och placeringstillstånd behövs för att kunna utföra grävarbeten på vägar, gator och allmänna områden samt för att kunna placera till exempel permanenta ledningar, rör och brunnar på väg- eller gatuområde.

Gräv- och placeringstillstånden ger kommunen möjlighet att styra, övervaka och tidsplanera grävarbetena så att de förorsakar så lite olägenheter som möjligt för trafiken och den övriga verksamheten i byggarbetsplatsens omgivning. Arbetena bör utföras snabbt och säkert. Det är förbjudet att använda arbetsområdet till något annat än det syfte som har uppgetts i ansökan.

Ansökan om gräv- och placeringstillstånd

Före grävarbetena påbörjas ska den som ansökt om tillstånd på egen bekostnad utreda var andra företags och anläggningars under- och/eller ovanjordiska ledningar, anordningar och konstruktioner finns. Före arbetet påbörjas bör en inledande syn förrättas och den som sköter projektet ska senast en vecka före arbetet inleds beställa synen av tillståndsbeviljaren.

När det gäller ett arbete på en väg, gata eller ett allmänt område ska den som ansvarar för arbetet lämna in en ansökan om gräv- och placeringstillstånd till kommunen 21 dygn innan arbetet inleds. Arbetet kan påbörjas genast när kommunen har beviljat gräv- och placeringstillstånd.

Gräv- och placeringstillstånd ansöks skriftligen på en blankett som lämnas som e-blankett eller skickas per e-post på adressen: kommunalteknik.ansokningar@korsholm.fi.

Gräv- och placeringstillståndsblankett

Avgifter

Kommunen har enligt underhållslagen rätt att ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för de arbeten som ska göras på gator och andra allmänna områden, för granskning av anmälan och för övervakning av arbetet.

Bestämmelser

I grävtillståndet kan kommunen ge föreskrifter om arbetets utförande som anses nödvändiga för att minska olägenheter och skador som arbetet eventuellt medför med tanke på smidigheten, säkerheten och tillgängligheten i trafiken, ledningar och anordningar på gator och allmänna områden samt för konstruktioner på gator och allmänna områden.

Korsholms kommuns bestämmelser för gräv- och placeringstillstånd:

Bilaga 4:

Beviljade gräv- och placeringstillstånd

Aktuella gräv- och placeringstillstånd som beviljats finns här:

Länk: https://smedenpub.korsholm.fi/ktwebscr/vparhaku_tweb.htm

Välj ”Grävtillstånd” som beslutstyp

Ansvarig person

Hans Hjerpe

Projekteringsingenjör inom kommunalteknik

+35863277192, +3585069612

hans.hjerpe@korsholm.fi

Ersättare

Kjell Sundsten

Vägmästare

+35863277180, +3585069616

kjell.sundsten@korsholm.fi

Övervakare

Kim Ehrs

Arbetsledare inom kommunalteknik

+3585069617

kim.ehrs@korsholm.fi

Toni Meriläinen

Arbetsledare inom kommunalteknik

+358444240352

toni.merilainen@korsholm.fi