Kyro älv

Kyro älv, ca 134 km lång, är Österbottens största älv. Älven rinner genom 23 kommuner innan den mynnar ut i Bottenviken vid Vassorfjärden i Korsholm. Längs med älven finns jord- och skogsbruksområden. Älvvattnet används som råvatten av Vasa stad. Kyro älv används även för rekreation som paddling och simning samt vandring längs med älven.

Längs älvens avrinningsområde bor omkring 100 000 människor. Älven är översvämningskänslig och vissa sträckor av den som bl.a. finns i Korsholms kommun är belägna på ett så kallat översvämningsområde, ett område var det tidvis finns risk för översvämning. Områdets översvämningskänslighet påverkas bl.a. av terrängens flackhet, landhöjningen och markanvändningen på området.

För översvämningsområdet finns en tillsatt arbetsgrupp, Översvämningsgruppen för Kyro älvs avrinningsområde, som har utarbetat en plan för hantering av översvämningsrisker. I planen listas åtgärder för att förebygga och minska skador som orsakas av översvämningar. Markanvändningsplaneringen och invånarnas aktivitet för beredskap på eget initiativ betonas speciellt i planen. På vatten.fi webbtjänsten hittar du information för hur man kan förbereda sig för en eventuell översvämning och för hur man ska agera i en sådan situation. På översvämningscentret kan du hitta aktuell information angående översvämningar.

Kommunerna vid älven samarbetar i projekt som angår älven och dess tillrinningsområden genom Fonden för Kyro älv. Fonden är med och startar projekt som gynnar vattendragsområdet och deltar vid behov i finansieringen av dessa projekt.

Se även