Läroplan

Alla skolor i Korsholm följer den läroplan för grundläggande utbildningen som godkändes och togs i bruk 2016.

Läroplanen baserar sig på grunderna för läroplaner som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

I läroplanerna fastslås bland annat följande:

  • skolans värdegrund och verksamhetskultur, allmänna mål för fostran och utbildning
  • synen på lärande, den pedagogiska miljön, arbetssätt och elevmedverkan
  • undervisningsarrangemang så som timplan, språkprogram, timresurs, riktlinjer för skolornas läsårsplaner
  • stöd för lärande och skolgång, elevvård
  • bedömning av lärande
  • målen för och innehållet i undervisningen ämnesvis

Läroplanerna revideras och omarbetas regelbundet. Läroplanerna fungerar som lärarens arbetsredskap och stöd i den dagliga undervisningen.


Läroplan för den grundläggande utbildningen.