Kanal för etiska anmälningar

Via vår rapporteringskanal för visselblåsning kan allvarliga misstankar om oetiskt och olagligt beteende inom kommunens verksamheter anmälas.

Observera att rapporteringskanalen inte får användas för osakliga ändamål. Om du vill ge kundrespons eller kritik om något annat kan du lämna den till info@korsholm.fi.

Rapporteringskanalen är ett verktyg för kommunen att fånga upp missförhållanden som allvarligt kan skada vår verksamhet eller våra anställda. Kanalen är också en proaktiv åtgärd för att förebygga hot mot eller skada för allmänintresset.

Vad kan man anmäla?

Anmälan kan göras vid misstanke eller upptäckt av otillåten eller olaglig aktivitet inom verksamheten.
Exempel på händelser som kan anmälas: ​​​​​​

 • ​​​​​​​mutor eller opassande gåvor
 • brott mot konkurrenslagstiftningen
 • brott mot dataskyddslagstiftningen/sekretessbestämmelser
 • stöld eller bedrägeri 
 • jäv, olämplig bisyssla eller annan privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • andra allvarliga brott mot lagstiftningen

Avsiktlig inlämnande av ogrundad anmälan är straffbart i enlighet med 36 § i visselblåsarlagen. Dessutom kan anmälaren av en ogrundad anmälan göra sig skyldig till bland annat falsk angivelse i enlighet med 15 kap. 6 § eller spridande av information som kränker privatlivet i enlighet med 24 kap. 8 § i strafflagen. ​​​​​​

Vem kan anmäla?

 • kommunens nuvarande och tidigare anställda samt arbetssökanden
 • arbetstagare som är anställda av underleverantörer eller leverantörer
 • praktikanter och frivilligarbetare

​​​​​​​​​​​Hur görs anmälan?

 • anmälan görs via rapporteringskanalen
 • anmälan får göras anonymt
 • formuläret fylls i med relevant information om händelsen och sänds för handläggning
 • anmälaren får en uppföljningslänk till rapporteringskanalen och inom sju dagar bekräftelse om att anmälan mottagits för handläggning.

Handläggning av anmälan

Anmälan handläggs konfidentiellt av kanslichefen och den sakkunniga inom informationshantering.
Handläggarna utreder ärendet och kommunicerar vid behov med anmälaren samt ger inom tre månader en skriftlig rapport över vidtagna åtgärder.

Anmälarens skydd och trygghet

Visselblåsarlagen skyddar anmälaren. Det finns tre allmänna förutsättningar för att få skydd:

 • Anmälaren har grundad anledning att tro att informationen om överträdelsen är korrekt vid tidpunkten för rapporteringen
 • Anmälarens information om överträdelsen omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde
 • Anmälaren rapporterar om oegentligheter som upptäckts i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Anmälningarna behandlas med hänsyn till alla involverade parters integritet och intressen.

Information om anmälarens identitet är sekretessbelagd enligt visselblåsarlagen § 32.

​​​​​​​Hantering av personuppgifter och anmälningar

Personuppgifter raderas eller anonymiseras när ärendet har avslutats eller då de inte längre behövs.

Behandlade ärenden raderas i sin helhet 5 år efter avslutad handläggning.

Information om ärendet hanteras enbart i informationssystemet för etiska anmälningar.

Utförligare beskrivning av behandlingen av personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen som kan beställas via dataskydd@korsholm.fi.