Begäran om utlämnande av myndighetshandlingar


Begäran om att ta del av en handling rekommenderas att göras skriftligen. Begäran sänds till kommunens registratur, info@korsholm.fi. Registraturen förmedlar begäran vidare till berörd myndighet för behandling och bemötande. Före myndighetens behandling av begäran informeras det om eventuella avgifter som kan uppstå av informationssökningen.

En begäran om utlämnande av handling behandlas utan dröjsmål, och uppgifter ur en offentlig handling ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor från att myndigheten mottagit begäran.

Om de begärda handlingarna är:

 • många, eller
 • innehåller sekretessbelagda delar, eller
 • om någon annan jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet,

får ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut inom en månad efter att myndigheten mottagit begäran. (Offentlighetslagen § 14)

Avgifter för utlämnande av myndighetshandlingar

Korsholms kommuns myndigheter uppbär en avgift för utlämnande av uppgifter ur myndighetshandlingar enligt grunderna i den här allmänna taxan, om inget annat bestäms eller föreskrivs med stöd av lag, förordning eller andra gällande taxor inom kommunen. Huvudregeln är ändå att uppgifter ur en offentlig handling är avgiftsfri då det gäller specificerade uppgifter vars informationssökning är rimlig.

Taxan är i kraft tillsvidare från 1.1.2023.

Avgiftsfria handlingar

Med stöd av 34 § i offentlighetslagen och kommunens grundprinciper uppbärs ingen avgift för följande:

1) när uppgifter ur handlingen ges muntligt eller elektroniskt

2) när handlingen läses eller kopieras hos myndigheten

3) när handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera.

Avgift uppbärs inte heller:

4) för protokollsutdrag med tillhörande bilagor

5) för handlingar som gäller den registrerade själv (en begäran/år)

6) av den egna kommunens myndigheter

7) för handlingar som ges till kommunens förtroendevalda för skötseln av förtroendeuppdrag

8) för handlingar som ges till hembygdsforskare för historieskrivning om kommunen

9) för handlingar som enligt lag eller förordning inte får vara avgiftsbelagda

10) för handlingar som enligt lag eller förordning ska ges till en annan myndighet

11) för kopiering och intyg av handlingar som lämnas in till kommunens myndighet

12) för kopiering av handlingar då det gäller en i kommunen registrerad förening (500 kopior/år)

13) då kommunens nuvarande/tidigare anställda begär om arbets- eller löneintyg (första intyget) eller en handling som behövs för ansökan om pensions- eller annan förmån och som grundar sig på ett pågående/avslutad anställningsförhållande till kommunen.

Avgiftsfrihet kan tillämpas på sådana begäran om uppgifter som är tillräckligt individualiserade och där uppgifterna hittas i kommunens informationssystem med hjälp av registrens uppgifts- och dokumentklassificering, ärendenummer eller med hjälp av olika sökfunktioner.

En ospecificerad eller i övrigt mycket omfattande begäran uppfyller inte kriterierna för individualisering i offentlighetslagen.

Avgiftsbelagda handlingar

För utlämnande av handling som inte ingår i kontexten avgiftsfria handlingar tas en skälig avgift enligt nedanstående grunder. En handling är avgiftsbelagd då framtagandet av uppgifter ur handlingen inte har individualiserats tillräckligt noggrant, inte hittas i kommunens informationssystem och informationssökningen är tidskrävande.

Avgifterna gäller oberoende av om handlingen ges ut muntligt, elektroniskt, ges ut för läsning eller sänds per post. Till avgifterna tillkommer expeditionsavgift, avgifterna innehåller moms.

Avgifter för utlämnande av handlingar och uppgifter

 1. Informationssökning som kräver särskilda åtgärder
  För utlämnande av uppgifter ur en handling som kräver särskilda åtgärder tas en
  fast grundavgift som graderas i enlighet med hur krävande sökningen är:
  – Normal informationssökning (0–2 timmar), 50 €
  – Krävande informationssökning (2–5 timmar), 100 €
  – Mycket krävande informationssökning (5–10 timmar), 200 €
  – Därefter 25 €/timme
  Vid brådskande ärenden (inom 5 vardagar) höjs den graderade grundavgiften med 100 %.
  Information som används för en presentation/undersökning om kommunen sänks med 50 %.
 2. Intyg och övriga åtgärder
  Skolbetyg (första begäran kostnadsfri), 10 €
  Arbetsintyg, löneintyg eller handling som behövs för ansökan om pensions- eller annan förmån till tjänsteinnehavare eller arbetstagare (första begäran kostnadsfri), 10 €
  Andra intyg eller bevis som ges ut på begäran, 10 €
  Andra intyg eller bevis som ges ut på begäran och som kräver granskning, 20 €
 3. Kopiering
  (Upphovsrättsligt skyddat material får inte kopieras)
  1 €/A4
  2 €/A3
  20 €/karta/ritning

  Expeditionsavgift
  Expeditionsavgift, 5 €
  Betalningspåminnelse, 5 €
  Handlingar som sänds per post som vanliga försändelser eller postförskott, + postavgift