Tillsyn av nikotinpreparat

Läkemedelspreparat avsedda för behandling av nikotinberoende får säljas i detaljhandelsaffärer, kiosker, servicestationer och förplägnadsrörelser som säljer tobaksprodukter. Nikotinpreparat får säljas endast till den som fyllt 18 år. Försäljaren ska kunna övervaka köpsituationen. Försäljning från automat är förbjuden.

Tillstånd för detaljhandelsförsäljning av nikotinpreparat

Försäljning av nikotinpreparat i affärerna kräver tillstånd som beviljas av kommunen där försäljningsstället är beläget. I Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs Närpes, Kaskö och Kristinestad beviljas tillståndet av Västkustens miljöenhet.
En avgift tas ut för försäljningstillståndet och en årlig tillsynsavgift för de praktiska tillsynsåtgärderna.

Detaljhandelstillståndet söks på en skriftlig ansökan Tillstånd beviljas om näringsidkaren har förutsättningar att förvara och sälja nikotinpreparaten i enlighet med läkemedelslagen. Av ansökan ska det framgå på vilket sätt den sökande kan säkerställa att lagen och dess bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas. Av ansökan ska följande uppgifter framgå

  1. den sökandes namn eller sammanslutningens firmanamn och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt adressen till försäljningsstället
  2. hur nikotinpreparaten förvaras samt arrangemangen för övervakning av försäljningen
  3. den ansvariga personens namn och kontaktuppgifter
  4. säljställenas antal och placering på nikotinpreparatens försäljningsställen.

Innehavaren av detaljhandelstillståndet för nikotinpreparat ska underrätta Västkustens miljöenhet i fall förändringar i de uppgifter som uppgetts i ansökan ändras samt om att försäljningen upphör.

Läkemedelslagen