Nedskräpning

Skräp, smuts eller en maskin, en anordning, ett fordon, ett fartyg eller något annat kasserat föremål får inte lämnas i miljön, så att det kan förorsaka hälsan någon fara eller skada, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller någon annan liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud) enligt avfallslagens (646/2011) § 72.

Den som skräpat ned är i första hand skyldig att snygga upp det nedskräpade området. Det kan också vara av betydelse vem som äger området, eftersom ägaren kan bli tvungen att städa det.