Hälsa i skolan

Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd har tillsammans utvecklat uppföljningen av arbetet med att främja hälsa och välbefinnande i den grundläggande utbildningen. Undersökningen görs vartannat år. Resultaten stöder främjandet av hälsa och välbefinnande i skolorna och läroinrättningarna.

Datainsamlingen gjordes inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna i Korsholm och Vörå under år 2021. Resultaten presenterades 30.11.2022.

Enligt välfärdsdirektör Otto Domars kan man lite generaliserat säga att enkäten visar att gymnasieelevernas mående har blivit bättre medan högstadieeleverna mår sämre.  

Enligt Hälsa i skolan-undersökningen 2021 rör gymnasieeleverna på sig mer än tidigare medan eleverna i högstadiet rör på sig mindre än tidigare. Samtidigt finns också data på att förekomsten av övervikt bland 13–16 åringar är högre i Korsholm och har ökat snabbare än i övriga kommuner i Österbottens välfärdsområde.

– Oroväckande användning av rusmedel- och tobaksprodukter bland elever i högstadiet har också ökat mer i Korsholm och är på en högre nivå än i övriga kommuner inom välfärdsområdet, säger Domars.

Satsar på att främja välmående

Kommunen satsar en hel del på att främja välmåendet bland barn och unga. Det ordnas hobbyverksamhet och ledda rastaktiviteter i skolorna enligt Finlandsmodellen. Kommunen subventionerar också idrottsutrymmen för unga under 18 år. 

Alla skolor i kommunen har möjlighet att beställa lektioner från det rusmedelsförebyggande teamet. Välfärdssektorn i kommunen ordnar också Phoenix-livshanteringskurser, Ninnigrupper för unga anhöriga till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa samt Rennox må bra-kurser.  

Resultat från enkäten om hälsa i skolan i Korsholm och Vörå