Stöd för lärande och skolgång

Tre personer plockar äåålen. De står på olika höga lådor med texterna Allmänt stöd, Intensifierat stöd och Särskilt stöd.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven under sina arbetsdagar rätt att få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår. Inom den grundläggande utbildningen används tre stödnivåer och man talar om trestegsstöd.

Stödnivåerna är

Eleven får stöd på en nivå åt gången.

Stödet är flexibelt, planerat på lång sikt och anpassas enligt elevens behov av stöd. Olika stödåtgärder används enskilt eller tillsammans för att komplettera varandra. Stödet ges så länge och på den nivå som det behövs.

På alla nivåer av stöd kan alla stödåtgärder tillämpas, utom den specialundervisning som ges i enlighet med ett beslut om särskilt stöd. Eleven kan dessutom få individuell elevvård enligt lagen om elev- och studerandevård.

Lagen om grundläggande utbildning
Utbildningsstyrelsens publikation Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (pdf)
Korsholms kommuns läroplan för den grundläggande utbildningen

Allmänt stöd

Allmänt stöd är det primära sättet att svara på elevens stödbehov. Alla elever omfattas av det allmänna stödet. För planering och förverkligande av stödet ansvarar varje lärare som undervisar eleven. För uppgörande och utvärdering av möjlig Plan för lärande ansvarar i regel klassläraren eller klassföreståndaren i samarbete med undervisande lärare, speciallärare, eleven och vårdnadshavaren. Eleven deltar i planering och utvärdering av stödet, på ett sätt som passar den egna åldern.

Stödet består i regel av olika undervisningsarrangemang och stödåtgärder. Inom ramarna för det allmänna stödet används bl.a. differentiering och stödundervisning. Specialundervisning på deltid kan erbjudas. Det är möjligt att ordna särskilda undervisningsarrangemang, t.ex. för att ändra timfördelningen eller erbjuda årskursintegrerade studier. Särskilda undervisningsarrangemang kräver alltid ett förvaltningsbeslut. Inom det allmänna stödet bedöms eleven alltid utifrån målen för allmän lärokurs. Eleven bör ändå vid behov få påvisa sitt kunnande på olika sätt.

Elevens behov av stöd bedöms regelbundet. Då elevens behov av stöd ändrar görs för eleven en pedagogisk bedömning för att bedöma behovet av stöd.

Pedagogisk bedömning

Syftet med pedagogisk bedömning är att göra en bedömning av situationen med elevens skolgång och elevens behov av stöd. Pedagogisk bedömning görs vanligen när eleven erbjudits allmänt stöd men är i behov av flera undervisningsarrangemang och stödåtgärder samtidigt, regelbundet, och på så vis kan behöva intensifierat stöd.
Pedagogisk bedömning görs även i de fall eleven redan omfattas av intensifierat stöd men inte mer behöver stöd regelbundet och således kan tänkas återgå till allmänt stöd.

För pedagogisk bedömning ansvarar i regel klasslärare eller klassföreståndare i samarbete med varje lärare som undervisar eleven, eleven, vårdnadshavare och möjligen övrig skolpersonal.

Pedagogisk bedömning behandlas vid elevens skola, mångprofessionellt av undervisningspersonal och representanter från individuella elevvården. Den mångprofessionella gruppen tar ställning till en möjlig ändring av stödnivå, vanligen om fortsatt allmänt stöd, inledande av intensifierat stöd eller återgång till allmänt stöd.

Intensifierat stöd

Om det allmänna stödet inte räcker till kan stödet intensifieras. Inledande av intensifierat stöd baserar sig på en pedagogisk bedömning, som görs. Mer om pedagogisk bedömning kan du läsa här ovan.

Inom det intensifierade stödet erbjuds samma stödåtgärder som inom det allmänna stödet, men i det intensifierade stödet är stödet planmässigt och regelbundet. Stödet ska utgöra en enhetlig helhet. Inom det intensifierade stödet bedöms eleven alltid utifrån målen för allmän lärokurs. Eleven bör vid behov få påvisa sitt kunnande på olika sätt. För planering och förverkligande av stödet ansvarar varje lärare som undervisar eleven.

Intensifierat stöd ges i enlighet med den plan för lärande som uppgörs för eleven. För uppgörande och utvärdering av planen ansvarar i regel klassläraren eller klassförståndaren i samarbete med undervisande lärare, speciallärare, eleven och vårdnadshavaren. Plan för lärande uppgörs i början av varje läsår. I planen beskrivs elevens skolgång och det stöd eleven erbjuds samt utvärderas elevens behov av stöd och hur stödet förverkligats. Eleven deltar i planering och utvärdering av stödet, på ett sätt som passar den egna åldern.

Inom det intensifierade stödet kan man i enskilda läroämnen dra nytta av särskilt prioriterade områden. Eleven studerar då endast det mest centrala stoffet. Särskilt prioriterade områden dokumenteras i elevens plan för lärande.

Pedagogisk utredning

Ifall eleven trots intensifierat stöd inte når målen för den egna utvecklingen och inlärningen görs en pedagogisk utredning. I utredningen beskrivs elevens skolgång och elevens behov av stöd för att utreda behovet av särskilt stöd. Som stöd för utredningen används möjliga bedömningar och utlåtanden av sakkunniga. För pedagogisk utredning ansvarar i regel specialläraren i samarbete med klassläraren eller klassföreståndaren och varje lärare som undervisar eleven, eleven, vårdnadshavaren samt möjlig övrig skolpersonal.

Vårdnadshavaren hörs och den pedagogiska utredningen behandlas vid elevens skola, mångprofessionellt av undervisningspersonal och representanter från individuella elevvården. Den mångprofessionella gruppen tar ställning och ger en rekommendation, vanligen om inledande av särskilt stöd eller fortsatt intensifierat stöd.

Beslut om särskilt stöd

Beslut om särskilt stöd är ett tidsbundet förvaltningsbeslut till vilket vårdnadshavarna har besvärsrätt. I förvaltningsbeslutet fattas beslut om frågor som är centrala gällande elevens rättskydd eller användning av resurser, t.ex. behov av specialundervisning på deltid och/eller heltid, individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen, förlängd läroplikt.

I Korsholms kommun fattas beslut om särskilt stöd av undervisningschefen. Beslutet om särskilt stöd granskas i slutet av årskurs 2 och 6 liksom alltid då elevens behov av stöd förändras. För en elev som omfattas av särskilt stöd och som flyttar till Korsholms kommun, fattas nytt beslut om särskilt stöd. Granskande av och fattande av nytt beslut om särskilt stöd föregås alltid av en ny pedagogisk utredning som behandlas mångprofessionellt och vårdnadshavaren hörs.

Särskilt stöd

Om det intensifierade stödet inte räcker till kan eleven behöva särskilt stöd. Särskilt stöd ska alltid föregås av ett beslut om särskilt stöd. Beslut om särskilt stöd fattas på basen av en pedagogisk utredning. Mer om pedagogisk utredning och beslut om särskilt stöd kan du läsa här ovan.

Särskilt stöd ges i enlighet med den individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), som uppgörs läsårsvis för eleven. I planen beskrivs elevens skolgång och det stöd eleven erbjuds samt utvärderas elevens behov av stöd och hur stödet förverkligats. För uppgörande av elevens individuella plan ansvarar i regel specialläraren i samarbete med klassläraren eller klassföreståndaren, varje undervisande lärare, eleven och vårdnadshavaren. Planen uppgörs med pedagogiska utredningen och beslut om särskilt stöd som grund.

Särskilt stöd planeras som en helhet för eleven. I planering och utvärdering av stödet deltar vårdnadshavaren och eleven, på ett sätt som passar elevens ålder. Då eleven studerar i allmänundervisande grupp ansvarar för planering och förverkligande av elevens stöd i regel alla lärare som undervisar eleven, i samarbete med specialläraren inom deltidsspecialundervisningen. Då eleven studerar i flexibel smågrupp inom specialundervisningen ansvarar för planering och förverkligande av elevens stöd i regel specialläraren inom heltidsspecialundervisningen, i samarbete
med övriga lärare som undervisar eleven.

Inom det särskilda stödet erbjuds eleven samma stödåtgärder som inom det allmänna och intensifierade stödet samt vid behov specialundervisning på heltid i ett eller flera läroämnen. Ytterligare har en elev som omfattas av särskilt stöd möjlighet till förkortad skoldag och/eller att delta i terapier och habilitering under skoldagen, när beslut om dessa har fattats i samband med beslutet om särskilt stöd.

Inom det särskilda stödet studerar eleven enligt allmän lärokurs. I undervisningen används vid behov särskilt prioriterade områden. Särskilt prioriterade områden behöver användas innan man individualiserar elevens allmänna lärokurs. Särskilt prioriterade områden dokumenteras i elevens individuella plan.

Om eleven trots stöd inte klarar målen för allmän lärokurs med vitsordet 5, kan elevens lärokurs individualiseras. Individualisering av allmän lärokurs kräver alltid ett förvaltningsbeslut som fattas med en ny pedagogisk utredning som grund.

För elever i behov av krävande särskilt stöd kan undervisningen ordnas enligt verksamhetsområden: kognitiva färdigheter, kommunikativa färdigheter, motoriska färdigheter, sociala färdigheter och dagliga färdigheter. Undervisning enligt verksamhetsområden kan ordnas ifall studier enligt läroämnen, trots individualisering av lärokurs eller befriande från enskilda läroämnen, inte lyckas. Eleven kan inte studera enligt verksamhetsområden och studera enskilda läroämnens innehåll samtidigt. Eleven har alltid rätt att i första hand studera enligt läroämnen.