Påverka

Kommunförvaltningen är en demokratisk förvaltning, vilket innebär att kommuninvånarna har möjlighet att övervaka förvaltningen, ta initiativ och uttrycka åsikter i frågor som hör till deras intresse.

Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Fullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Deltagande och påverkan kan främjas i synnerhet genom att

  • diskussionsmöten och invånarråd ordnas,
  • invånarnas åsikter reds ut innan beslut fattas,
  • företrädare för dem som utnyttjar tjänsterna väljs in i kommunens organ,
  • möjligheter att delta i ekonomiplaneringen ordnas,
  • tjänsterna planeras och utvecklas tillsammans med dem som utnyttjar tjänsterna,
  • invånare, organisationer och andra sammanslutningar stöds när de tar egna initiativ till att planera och bereda ärenden.

Till kommunmedlemmarnas rätt till inflytande hör också rätten att söka ändring i beslut man anser tillkommit på fel grunder. Det vanligaste sättet att söka ändring är att lämna in en begäran om omprövning till det organ som är ansvarigt för beslutet. Ändring i beslut som fattats av kommunfullmäktige eller de beslut som kommunstyrelsen fattat utgående från en begäran om omprövning söks genom kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.