Rusmedelsförebyggande arbete

Kommunen ansvarar för att organisera det förebyggande rusmedelsarbetet.

Kommunen har ett rusmedelsförebyggande arbetsteam. Teamet består av en rusmedelsförebyggande koordinator och en rusmedelsförebyggare. I Korsholm finns det förebyggande arbetet till för alla åldrar, barn och unga samt vuxna och äldre.

Enligt THL avser rusmedelsförebyggande arbete verksamhet för att förebygga och minska de skador som riskkonsumtion av alkohol, användning av droger och tobaksprodukter samt skadligt penningspel orsakar. Syftet med arbetet är att främja välbefinnande, hälsa och säkerhet, de grundläggande fri-och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna” (THL, 2017).

Teamet har i uppgift att:

  • Leda kommunens rusmedelsförebyggande arbetsgrupper
  • Ansvara för uppföljningen av och informationen om rusmedelsläget i kommunen
  • Föreslå och främja åtgärder samt fungera som samordnande länk för det förebyggande rusmedelsarbetet inom social- och hälsovården samt bildnings-, idrotts-, och ungdomsväsendet
  • Samordna och planera långsiktigt preventivt arbete inom skolvärlden
  • Se till att enskilda personer och grupper erbjuds information om rusmedelsskador och om hur de kan minskas
  • Ordna informationskvällar för föräldrar
  • Öka kunskaperna om förebyggande av rusmedelsskador
  • Planera och sprida information om föreläsningar och skolningstillfällen för elever, studerande, vårdnadshavare, kommunens personal och kommunens invånare
  • Samverka med myndigheter på landskaps- och lokal nivå
  • Utveckla och uppdatera strategiska planer

Rusmedelsförebyggande teamet fungerar som konsulter i missbruksfrågor. Samarbetet sker med elev- och studerandevården, bildningen, socialen och vårdnadshavarna samt ungdomsledarna och uppsökande ungdomsarbetarna i kommunen.

Ta gärna kontakt!

Plan för det rusmedelsförebyggande arbetet för barn och unga i Korsholm >>>