Planläggningens olika skeden

Program för deltagande och bedömning

I programmet för deltagande och bedömning (PDB) presenteras planläggningsprojektets grunduppgifter dvs. vad är avsikten och målsättningen med planeringen, planprocessens gång och tidtabell samt vem som kan ge mera information om projektet. Programmet framläggs i 14 eller 30 dagar, under vilken tid man har möjlighet att lämna in åsikter över programmet till planläggningsavdelningen. En kungörelseannons om att PDB framläggs publiceras i Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen samt i ämbetshuset, Centrumvägen 4, Korsholm. Materialet finns också på kommunens webbplats, framlagda planer.

Utkast

I utkastskedet presenteras en plankarta och i de flesta fall också en planbeskrivning. I planbeskrivningen förklaras plankartans innehåll. Utkastet framläggs i 14 eller 30 dagar, under vilken tid man har möjlighet att lämna in åsikter över utkastet. En kungörelseannons publiceras i Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen samt ämbetshuset, Centrumvägen 4, Korsholm. Materialet finns också på kommunens webbplats, framlagda planer. Vid behov ordnas också informationstillfällen för allmänheten angående planläggningsprojekt.

Förslag

Förslaget består av en plankarta och en planbeskrivning med bilagor. Förslaget framläggs i 30 dagar och då har man möjlighet att lämna in anmärkningar. En kungörelseannons publiceras i Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen samt i ämbetshuset, Centrumvägen 4, Korsholm. Materialet finns också på kommunens webbplats, framlagda planer.

Godkännande

General-och detaljplanerna godkänns i huvudsak av kommunfullmäktige. Detaljplaner med ringa verkningar kan godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. Planerna träder ikraft ifall inga besvär inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol under besvärstiden eller, efter att förvaltningsdomstolen/högsta förvaltningsdomstolen förkastat inlämnade besvär.