Samarbetsparter gällande vattentjänsterna

Kommunen har två egna vattenreningsverk, i Smedsby och Björköby. Dessutom köps vatten från partivattenbolaget Poronkankaan Vesi Oy där kommunen är delägare. Som råvatten för alla dessa reningsverk används grundvatten.

I de ledningar som är ihopkopplade med Vasa Vattens och Malax Vattens ledningsnät sker byts vattnet kontinuerlig för att säkerställa en god vattenkvalitet och vid behov snabbt kunna ta dem i bruk.

Varje år pumpas ca 1,1 miljoner m³ vatten in i kommunens vattenledningsnät.

Från kommunens olika delar pumpas årligen 0,9 miljoner m³ avloppsvatten till Påttska avloppsreningsverket i Vasa för behandling. En del av den mängden är så kallat dagvatten (regn- och smältvatten) som läcker in i avloppsledningsnätet. Årligen vidtas åtgärder för att minska på dagvattenmängden in i ledningsnätet, eftersom detta medför onödiga kostnader för kommunen.

I Kvevlax och Replot finns kommunens egna avloppsreningsverk. På 5 mindre detaljplaneområden finns även mindre satsreningsverk som renar avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen.