Adresser

Kommunen fastställer adresser till fastigheter med byggnation. Nya byggplatser får sin adress i samband med lovansökan. Vid behov kan adresser också ges till badstränder eller övriga friluftsplatser. Kommunen meddelar nya och ändrade adresser till befolkningsdatasystemet, posten och lantmäteribyrån, vars uppgifter nödcentralen använder för att uppdatera sitt material.

Fastighetsägaren/-innehavaren ska sätta upp en nummerskylt på varje bebyggd fastighet/byggplats. Skyltarna skall placeras synliga och med sådan färgsättning som gör dem synliga. På detaljplanerade områden är kravet att skyltarna skall vara belysta.

Fördelen med en väl synlig nummerskylt är att posten, taxi och utryckningsfordon lättare hittar fram.

Om felaktigheter i adresser framkommer eller om invånare vill få sin adress korrigerad av någon orsak skall man meddela kommunen om detta.  Det är i första hand planläggningen och byggnadstillsynen som ansvarar för adressregistret.