Temaområden

Värdegrunden

 • Vi kommer under läsåret att aktivt att arbeta med värdegrundsarbetet tillsammans med skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Materialet i skolnätverket Haru kommer bl.a. att användas som pedagogiskt verktyg för att på ett konkret sätt öppna upp begrepp och åskådliggöra värdegrunden.
 • Gemensamma temamorgonsamlingar:

17.8 Utlysning av skolfred (åk 5)
23.9 Hungerdagsinsamling (åk 4)
14.11 Barnkonventionen – Veckan för barnets rättigheter (åk 6)
5.12 Självständighetsdagen (åk 3)
14.2 Vändagen (åk 1)
17.4 Världsbokdagen – introduktion av läsvecka (åk 2)

Välmående

 • Skolan deltar i det nationellt omfattande KiVa skola-programmet, som strävar efter att minska och förebygga förekomsten av mobbning i skolan. På det sättet får vi en trevlig skola, där alla trivs och mår bra. Klasserna arbetar mobbningsförebyggande samt med sociala färdigheter med hjälp av KiVa-materialet. Dessutom används olika kompletterande material som exempelvis StegVis, Friends, Livsviktigt, Se det goda m.m. Länk till en översikt över hur det mobbningsförebyggande arbetet är strukturerat.
 • Vänelevsverksamhet: eleverna i åk 4-6 fungerar som vänelever för eleverna i åk 1-3.
 • Vi utlyser skolfreden den 17.8 med en gemensam morgonsamling som hålls av elever i åk 5.
 • Eleverna i åk 1 deltar i det dramapedagogiska kollektivet Dialogs dramaworkshops ”Tillsammans” en lektion/vecka under en tioveckors period under höstterminen.
 • Eleverna i åk 5 deltar i Röda Korsets Hjälteskolning
 • Rusmedelsförebyggande koordinatorn besöker eleverna i åk 4-6
 • Vi uppmärksammar veckan för barnets rättigheter den 14-20.11.2022

Läsning och skrivning

 • För att stödja inlärningen av basfärdigheterna arbetar vi med läsning och skrivning på olika sätt. Vi kommer att använda oss av skolnätverket Harus pedagogiska material som stöder ett läs- och skrivfrämjande arbetssätt. Under våren har vi en gemensam läsvecka v.16. Genom att fokusera på elevernas läsning och skrivande är förhoppningen att vi ska utveckla vår undervisning så att den gagnar elevernas lärande i alla ämnen.
 • Eleverna kan läsa och lyssna på böcker genom digitala tjänster som t.ex. Ebban och Polylino.
 • Vår strävan är att kunna ordna författarbesök till skolan, för att stimulera elevernas intresse för att producera egna texter. Detta förutsätter att vi kan erbjuda eventuella inbjudna författare viss ekonomisk ersättning.
 • Skolan prenumererar på HBL junior tidningen som kan användas i undervisningen.

Rörelseglädje

 • I vår skola ordnas många olika idrottsevenemang, till exempel gemensamma idrottsdagar kring friidrott, fotboll, rinkbandy, skidning, slalom, orientering och brännboll. Syftet är att aktivera så många elever som möjligt och att alla deltar utifrån sina egna förutsättningar. Vi betonar glädjen i att röra på sig och att idrotta tillsammans.
 • Lekpatrullen, som består av frivilliga elever i årskurs 5-6, leder lekar och aktiviteter några raster varje vecka. På skolgården finns ett förråd, lekoteket, med utrustning som eleverna kan låna under rasterna. Från årskurs 2-6 utses elever som är ansvariga att hålla ordning och reda i förrådet under rasterna. Ett schema läggs upp i förrådet och i klasserna. Klasserna har också egna rastlådor med bl.a. bollar, hopprep m.m.
 • Vi anlitar idrottsledare från fritidskansliet som kommer till skolan och leder varierande aktiviteter för eleverna under gymnastiklektionerna.
 • Trafiksäkerhetsveckan v.37
 • Folkhälsans cykeldag för åk 3 onsdagen den 24.8.2022

Hållbar utveckling

 • Ett övergripande tema för läsåret är att arbeta med temat hållbar utveckling. Målet är att stärka miljömedvetenheten hos barnen, lära dem handla på ett hållbart sätt och stärka de ungas vilja att påverka sin närmiljö. Temat för läsåret är ”Energi”.
 • Årskurserna 1-4 deltar i Kvarkens naturskola. Årskurs 4 är fadderklass och har fyra naturskoldagar under läsåret. Övriga klasser kan anlita naturskolan ifall det finns utrymme för det i skolans budget.
 • Besök till Stormossen (åk 4) och Westenergy (åk 5)

Kultur och tradition

 • Vi deltar i kommunens kulturstig med exempelvis bildkonstverkstad för årskurs 1-2 samt dansverkstad för årskurs 3-4.
 • Kulturfonden erbjuder under året ekonomiska bidrag för genomförande av olika kulturella projekt (”Kultur i skolan”). Vi följer aktivt med i utbudet och utnyttjar deras bidrag när intresse och möjligheter uppstår. Under höstterminen ansöker vi om två kulturpaket för teaterkonst i åk 6 och två kulturpaket för dramaworkshops i åk 1. Under vårterminen ansöker vi om två kulturpaket för Lego mindstorm programmering i åk 6.
 • Klasserna kan delta i ”Psalmmedaljeskoj”, en lekfull tävling där det gäller att lära sig de vanligaste psalmerna.
 • Besök till Stundars.
 • Besök till Meteorian.

Företagsamhetsfostran

 • Eleverna i årskurs 4 använder materialet Ung företagsamhet i samhällslära
 • Årskurs 6 besöker företagsbyn.