Muddring

Enligt vattenlagen (587/2011) ska en anmälan om muddring göras minst 30 dygn innan vattenarbeten som muddringar och slåtter påbörjas. Vattenområdets ägare (samfälligheten, skifteslag eller fiskelag) och rågrannarna bör ge sitt skriftliga samtycke till de planerade åtgärderna. Blankett finns på NTM-centralens sida och fogas till anmälan. Det hör även till god sed att meddela eventuella övriga grannar om den planerade muddringen. En karta över muddringsområdet där massornas placering har märkts ut ska fogas till anmälan.

Anmälan för mindre muddringar på under 500 m³, t.ex. iordningsställande av båtplats och badstrand vid fritidstomter görs till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (elektronisk ansökan). Tillsynsmyndigheten, NTM-centralen kan i vissa fall kräva att ett tillstånd enligt vattenlagen söks och behovet bedöms från fall till fall utifrån anmälan. Vid större muddringsarbeten, där muddringsmassorna överstiger 500 m³ krävs alltid ett tillstånd enligt vattenlagen. Tillstånd enligt vattenlagen söks från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Rekommenderas att vattenbyggnadsarbeten som muddringar genomförs på hösten eller vintern för att minimera eventuella skador på vattenområdet, olägenheter i badvattnet samt med tanke på fåglar och fiskar. Muddringsmassorna ska placeras så att de inte förflyttas tillbaka till vattendraget vid översvämning, regn eller med vågor. Placering av muddringsmassor på någon annans markområde kräver ägarens skriftliga samtycke och placering på ett vattenområde kräver regionförvaltningsverkets tillstånd. Platsen för deponeringen och spåren efter arbetet ska snyggas till så att de smälter in i miljön. I miljöcentralens muddringsanvisningar finns råd och tips om vad man ska tänka på när man planerar och utför en muddring.

I Finlands miljöcentrals broschyr ”Vårda och restaurera din strand” beskrivs välbeprövade sätt och metoder att restaurera stränder. Avsikten med vård och restaurering är ofta att göra stranden attraktivare för rekreation, till exempel för bad och båtliv samt förbättra levnadsförhållandena för fiskar och djur.

För byggnationer i vatten, t.ex. för byggande av en bro, större kaj, vågbrytare, eller andra konstruktioner som väsentligt påverkar eller ändrar strandlinjen kan krävas tillstånd från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt åtgärdstillstånd från kommunens byggnadstillsyn.