Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan förekomma inomhus i skadliga mängder. Marken under huset är den viktigaste källan. Gasen sipprar in i bostaden via sprickor i husgrunden. Radon har ingen lukt eller färg och det enda sättet att ta reda på radonhalten i inomhusluften är att mäta den. Information om radon finns på Strålsäkerhetscentralens sidor.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) om maximivärden för radonhalten i rumsluft får årsmedelvärdet för radonhalten i rumsluften i en bostad inte överstiga 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Nya bostäder ska planeras och byggas så att årsmedelvärdet för radonhalten inte överstiger 200 Bq/m3.

Radonhalten har mätts i många bostäder i Finland, mätvärdena presenteras på Finlands radonkartor.