Registrering enligt miljöskyddslagen

En del verksamheter ska registreras i datasystemet för miljövårdsinformation istället för att ansöka om ett miljötillstånd. Verksamheterna finns nämnda i bilaga 2 till miljöskyddslagen. Dessa verksamheter är energiproducerande anläggningar som producerar minst 1 MW och under 50 MW, distributionsstationer för flytande bränsle med bränslecisterner som har en total volym på minst 10 m³, asfaltstationer, betongstationer och betongproduktfabriker, kemiska tvättinrättningar utan utsläpp till luft eller vatten samt en del verksamheter och anläggningar där man förbrukar organiska lösningsmedel. Minimikraven för verksamheterna har fastställts i statsrådets förordningar. Miljötillstånd kan krävas t.ex. om verksamheten inte fyller de krav som fastställts i förordningen, verksamheten orsakar olägenhet för omgivningen, strider mot planbestämmelserna eller kan leda till förorening av vattendrag eller grundvattenområde. Anmälan behöver inte göras för verksamhet som kräver miljötillstånd.

Anmälan om verksamheten för registrering till miljödatasystemet ska göras minst 60 dagar före verksamheten inleds till Västkustens miljöenhet. Registreringsanmälan ska skickas elektroniskt till miljoenheten(at)korsholm.fi. Ritningar ska också lämnas in som skalenliga pappersritningar. Fysiska personer kan fortfarande lämna in registreringsanmälan och tillhörande bilagor i pappersform, handlingarna ska lämnas in i tre exemplar.