Miljösektionen

Miljösektionens uppgifter och befogenheter 

Miljösektionen är

  1. kommunal miljövårdsmyndighet enligt lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning, miljöskyddslagen, vattenlagen och avfallslagen
  2. kommunal tillsynsmyndighet enligt lagen om vattentjänster
  3. kommunal tillsynsmyndighet enligt marktäktslagen
  4. kommunal myndighet för beslut om fridlysning av naturminnesmärken enligt naturvårdslagen
  5. kommunal myndighet för campingområden enligt lagen om friluftsliv
  6. den kommunala myndighet som på ansökan kan beviljat tillstånd till avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten enligt 156d § i miljöskyddslagen