Primärproduktion

Primärproduktion är bland annat mjölk- och äggproduktion, uppfödning av slaktboskap, fiske och fiskodling, odling av grönsaker, bär och frukt samt spannmål. Produktion av honung, plockning av vilda bär och svamp samt jakt är också primärproduktion.

Primärproduktion ska enligt livsmedelslagen anmälas till livsmedelstillsynen för registrering. Registreringen är avgiftsfri. Någon anmälan om primärproduktion behöver dock inte lämnas om jakt, överlåtande av frilevande vilt till konsumenten eller plockning av vilda växter eller vild svamp. Någon anmälan behöver inte heller lämnas om primärproduktion av växter och svamp, om företagaren är en enskild person eller verksamheten inte kan betraktas som bedrivande av näring.

Till primärproduktion hör dessutom småskalig överlåtelse av primärprodukter med låg risk direkt till konsumenten.

Vidareförädling av primärprodukter, förpackning av primärprodukter i konsumentförpackningar eller slakt av djur räknas däremot inte till primärproduktion. För sådan verksamhet krävs anmälan för registrering av livsmedelsverksamhet. Livsmedelsverkets guide ”Försäljning av livsmedel och en småskalig vidareförädling av produkter från växtriket på gården ‒ Handbok för små och medelstora företag” informerar om när vidareförädling av primärprodukter från växtriket ska anmälas som verksamhet i livsmedelslokal.

Mer information om primärproduktion finns på Livsmedelsverkets och Äkta smak webbsidor.