Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter

Försäljningen av tobaksprodukter har från 1.4.2009 varit tillståndspliktig. Ärenden i anslutning till ett försäljningstillstånd behandlas av hälsoskyddsmyndigheten i kommunen med försäljningsstället eller i hemkommunen för kommunikationsmedlet. I Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad beviljas tillståndet av Västkustens miljöenhet. Notera att

  • Varje försäljningsställe behöver ett eget detaljhandelstillstånd.
  • I partihandel får tobaksprodukter säljas utan detaljhandelstillstånd endast till andra partiaffärer för återförsäljning och till innehavare av ett detaljhandelstillstånd.

En avgift tas ut för försäljningstillståndet och en årlig tillsynsavgift för de praktiska tillsynsåtgärderna. Avgiften bestäms enligt Västkustens miljöenhets avgiftstaxa.

Västkustens miljöenhet underrättar Valvira om tillstånd som beviljas eller återkallas samt om förseelser vid försäljning eller försäljning som upphör. Valvira är ansvarig registerförare.