Avgifter inom småbarnspedagogik

Klientavgifter inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022

Maximiavgiften för familjens yngsta barn i heldagsvård är 295 € per månad och avgiften för följande barn i åldersordning är högst 118 € (40 %) per månad. Avgiften för följande barn är 20 % av den avgift som fastställts för familjens yngsta barn.

Om avgiften är mindre än 28 € per månad uppbärs ingen avgift.

I familjens storlek räknas personer som lever i gemensamt hushåll i ett äktenskap eller ett äktenskapsliknande  förhållande samt bådas samtliga minderåriga barn som bor i samma hushåll. Som inkomst räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Löneinkomsterna ökas med en semesterpenning på 5 %. Ifall familjen inte har uppgett sina inkomster, tas den högsta avgiften ut. Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 197 euro för varje följande barn under 18 år i familjen.

Meddela om det sker förändringar i familjeförhållande (t.ex. familjeantal, separation, adressändring) till sekreterare för småbarnspedagogik och förskola.

Inkomstuppgifterna lämnas in till:

Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola, Lotta Back, lotta.back@korsholm.fi, tfn 06 327 7250

Telefontid: 9.30-11.

Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola, Cecilia Hietamäki, cecilia.hietamaki@korsholm.fi, tfn 06 327 7204

Telefontid: 9.30-11.

Önskvärt är att hushållets alla inkomstuppgifter lämnas in samtidigt per post eller e-post.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/ 2016) ändras 1.3.2023. Klientavgifterna sänks då genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs med 33 procent. Den avgiftsprocent som ligger till grund för avgifterna kvarstår oförändrad (10,7 procent). Till övriga delar görs det inga ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Antal personer i familjenInkomstgräns euro/månad 1.8.2022Inkomstgräns euro/månad 1.3.2023AvgiftsprocentInkomstgräns för den högsta avgiften 1.8.2022Inkomstgräns för den högsta avgiften 1.3.2023
22 913 €3 874 €10,7 %5 650 €  6 626 €
33 758 €4 998 €10,7 %6 500 €7 750 €
44 267 €5 675 €10,7 %7 050 €8 427 €
54  777 €6 353 €10,7 %7 500 €9 105 €
65 284 €7 028 €10,7 %8 050 €9 780 €

Klientavgiften i en tre personers familj med bruttoinkomst 5 200 euro per månad är 154 euro (5 200 – 3 758 = 1 442 x 10,7 % = 154 euro).

Följande avgiftssystem finns inom kommunen:

Max 60 h/månMotsvarande 1–14 h/v50 % av full avgift148 €
61–86 h/månMotsvarande 15–20 h/v60 % av full avgift177 €
87–115 h/månMotsvarande 21–27 h/v70 % av full avgift207 €
116–149 h/månMotsvarande 28–34 h/v80 % av full avgift236 €
150 h/månMotsvarar minst 35 h/v100 % av full avgift  295 €


1. Förskolebarn (4 timmar/dag)

Klientavgift utöver förskoleundervisning

Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning är avgiftsfri. Småbarnspedagogik utöver förskola beräknas på samma sätt som ovan (enligt timgaffeln familjen valt).

Inom förskoleundervisningen tillämpas samma verksamhetstider som inom grundläggande utbildning, dock med undantaget att förskoleundervisningen avslutas senast 31.5. 

2. Efterskänkande och nedsättning av avgift

Klientavgiften kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av den betalningsskyldiges försörjningsplikt eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Då avgiften p.g.a. att inkomstutredning saknats fastställs den högsta avgiften. Om inkomstutredningar inlämnas efter fakturering  återbetalas inte skillnaden mellan den högsta avgiften och den avgift som fastställs enligt inkomstutredningen.

3. Avgift för rehabiliterande småbarnspedagogik

Delvis eller fullständig avgiftsfri plats inom småbarnspedagogiken beviljas gravt handikappade barn, enligt lagen om specialomsorger, om småbarnspedagogiken är antecknad som rehabiliterande verksamhet i specialomsorgsplanen eller därtill anknuten individuell plan (IP). Om småbarnspedagogiken helt och hållet är rehabiliterande och familjen inte annars skulle använda sin rätt till plats inom småbarnspedagogiken och ett skilt beslut om specialomsorger tagits, tas ingen klientavgift.
Vårdnadshavaren skall tillställa en kopia av specialomsorgsplanen eller därtill anknuten individuell plan till anordnaren av småbarnspedagogik.
Befrielse från eller sänkning av klientavgiften beviljas från början av följande månad efter att ansökan lämnats. 

4. Frånvarons inverkan på avgifterna

  • Klientavgiften uppbärs endast för 11 kalendermånader under ett verksamhetsår. 
  • Småbarnspedagogiken centraliseras under loven.
  • Om ett barns småbarnspedagogik börjar eller slutar mitt under kalendermånaden, bestäms en lägre månadsavgift enligt antal närvarodagar, (gäller nya barn).
  • Om barnet  på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs som avgift hälften av månadsavgiften. För frånvaro på grund av sjukdom som varar hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift. Sjukfrånvaro ska registreras i kalendern i Päikky, separat för varje dag. 
  • Om barnet på grund av annan orsak är borta från småbarnspedagogiken hela kalendermånaden, uppbärs som avgift hälften av månadsavgiften.
  • Platsen för småbarnspedagogik kan överlåtas men avbrottet ska vara minst 4 månader och högst 1 år för att  avgiften inte ska debiteras. Överlåtelsen kan inte göras retroaktivt.

5. Avtalets giltighet och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Avtalet om småbarnspedagogik gäller tillsvidare.

Varje barn inom den kommunala småbarnspedagogiken i Korsholm har erhållit en fortlöpande plats inom småbarnspedagogiken fram till skolstarten.

Rekommenderad uppsägningstid på avtalet är 30 dagar. Uppsägningen görs skriftligt. Förskoleplatsen behöver inte sägas upp.