Kommunfullmäktige

Grupp med människro. Ryhmä ihmisiä.
Korsholms kommunfullmäktige 1.8.2021–31.5.2025.

Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten i kommunen.

Ordförande Christoffer Ingo
I vice ordförande Alice Lillas
II vice ordförande Alf Burman
III vice ordförande Jane Trygg-Kaipiainen

Kommunfullmäktiges ordförandes mandatperiod 1.8.2021–31.5.2023
Kommunfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021–31.5.2025

Sammanträden 2022

Sammanträdena börjar kl. 17 om inte annat nämns.

 • 7.2
 • 14.3
 • 11.4
 • 16.5
 • 13.6
 • 12.9
 • 10.10
 • 14.11
 • 12.12

Sammanträdena är öppna för allmänheten och strömmas av Malax tv.

Följ med direktsändningen

Se inspelningar från tidigare sändningar

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna publiceras på webbplatsen senast tre dagar före varje sammanträde.

Här hittar föredragningslistan för kommunfullmäktiges sammanträde

Protokollen publiceras på webbplatsen dagen efter protokollets justering. Protokollen finns tillgängliga 365 dagar efter publiceringen.

Här hittar du protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges verksamhetsområde och uppgifter  

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige utövar kommunens beslutanderätt, om inget annat uttryckligen föreskrivs i lag eller om inte fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Fullmäktige fattar beslut om

 1. kommunstrategin
 2. förvaltningsstadgan
 3. budgeten och ekonomiplanen
 4. ändringar i budgeten (se närmare förvaltningsstadga § 115)
 5. förhandsplaneringen för ett projekt vars investeringskostnad beräknas överstiga 5 miljoner euro
 6. grunderna för avskrivningar enligt plan (se närmare förvaltningsstadga § 117)
 7. principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv
 8. de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk
 9. grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten
 10. grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen
 11. de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer
 12. ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld
 13. valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan
 14. grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
 15. valet av revisorer
 16. godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet
 17. kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocentsatser samt om grunderna för övriga skatter
 18. godkännande av kommunens byggnadsordning
 19. godkännande av kommunens bostadspolitiska program
 20. godkännande av kommunens planläggningsprogram
 21. godkännande av målsättningar för kommunens strategiska generalplan
  godkännande av strategisk generalplan för kommunen
 22. godkännande av kommunens generalplaner
 23. godkännande av kommunens detaljplaner
 24. godkännande av övergripande principer för kommunens markpolitik, såsom såsom
 25. markpolitiskt program och principer för markanvändningsavtal
 26. principer för prissättningen av kommunens tomter på planområden
 27. grunderna för övergripande strategier och styrdokument som kompletterar kommunstrategin, såvida inte beslutanderätten delegerats till annan myndighet i förvaltningsstadgan
 28. annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser i lag, denna förvaltningsstadga, eller andra föreskrifter ska besluta om.