Beskrivning av handlingsoffentligheten

Korsholms kommun ska för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla och åskådliggöra en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som förvaltas av kommunen.

Beskrivningen av handlingars offentlighet är ett sätt för kommunen att förverkliga principen om öppenhet i förvaltningen och bemöta de krav som ställs i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Syftet med beskrivningen är att underlätta och vägleda kommunens kunder i olika begäran om information och allmänt beskriva hur informationshanteringen har ordnats i kommunen och vilka informationslager som används och förvaltas av kommunens olika myndigheter.

Beskrivningen upprätthålls och uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna i den är aktuella.

Begäran om information

Du har enlighet lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) rätt att få information om ärenden och myndighetshandlingar som behandlas av kommunens olika myndigheter.

  • Du har rätt att få information om en offentlig myndighetshandling som behandlats hos en myndighet
  • Du har rätt att få information om en myndighetshandling som gäller dig själv.
  • Dessutom har du i vissa fall rätt att få information om sekretessbelagda myndighetshandlingar (sker enligt prövning).


Informationsbegäran lämnas in skriftligt till Korsholms kommuns registratur som skickar den vidare till rätt myndighet för behandling.

e-postadress: info@korsholm.fi 

Korsholms kommun
Registraturen
Centrumvägen 4 
65610 Korsholm

Individualisera din begäran tillräckligt noggrant så att din begäran kan behandlas smidigt, ange även önskad leveransadress och leveranssätt.

Behandlingstiden är högst två veckor efter att myndigheten mottagit begäran. Om informationsbegäran är omfattande, krävande eller kräver särskilda åtgärder kan behandlingstiden var en månad och vissa fall kan en eventuell avgift uppbäras.