Grundavgift

Grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag från och med 2022

Kommunerna börjar ta ut en grundavgift på 150 euro för livsmedelstillsyn av företagen under det första kvartalet 2022.

Avgiften enligt livsmedelslagen tas ut årligen av livsmedels- och kontaktmaterialföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten. Grundavgiften för tillsyn gäller alla godkända eller registrerade livsmedelslokaler.

Lanthandlar, allmännyttiga samfund och småskaliga livsmedelslokaler som behandlar ren- och viltkött behöver inte betala grundavgiften för tillsyn. Betalningsskyldigheten gäller inte heller primärproduktion eller hantering av livsmedel som en del av primärproduktionen.

Aktörer och företag behöver inte ansöka om befrielse från grundavgiften för tillsyn. Uppgifter om lanthandlar som får understöd för bybutiker förmedlas till de kommunala myndigheterna. Det är dock önskvärt att de lanthandlar och allmännyttiga föreningar som har livsmedelslokaler tar kontakt med den lokala livsmedelstillsynen under 2021.

Läs mera om grundavgiften för livsmedelstillsyn

Källa: Livsmedelsverket


Grundavgift för tillsyn, hälsoskyddsobjekt

Avgifterna för tillsyn enligt hälsoskyddslagen (763/1994) har utvidgats till att innehålla en årlig grundavgift. Grundavgiften tas ut av de verksamhetsställen och verksamheter som definieras i lagen från och med början av 2022. Avgiften är av skattenatur och dess storlek 150 euro bestäms i lagen.

Utgångspunkten är att grundavgiften tas ut av verksamhetsutövare som ska anmäla sin verksamhet till kommunens hälsoskyddsmyndighet. En exakt lista över vilka verksamheter som är betalningsskyldiga finns som bilaga till hälsoskyddslagen. Om samma verksamhetsutövare har flera anmälningspliktiga verksamheter i samma verksamhetsställe, ska grundavgiften för tillsynen betalas endast en gång. För verksamheter i olika verksamhetsställen ska avgiften däremot betalas separat för varje verksamhetsställe.