Ansökan om att bli privat serviceproducent inom småbarnspedagogik

Bildningsnämnden i Korsholm har beslutat (12.10.2017 § 73) att servicesedeln för småbarnspedagogik som avses i lagen servicesedlar inom social- och hälsovården tas i bruk inom Korsholms kommuns småbarnspedagogiska tjänster från och med 1.8.2018. Servicesedeln används för ordnandet av småbarnspedagogik hos privata serviceproducenter i daghem. Med denna ansökan, ansöker man om att bli privat serviceproducent av servicesedeltjänster inom Korsholms kommuns småbarnspedagogiska tjänster (nedan serviceproducent). Om serviceproducenten har flera verksamhetsställen, ska en separat ansökan fyllas i för vart och ett verksamhetsställe. Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården 569/2009.

I regelboken för småbarnspedagogikens servicesedlar (12.10.2017 § 73) fastställs kriterierna för godkännandet av privata serviceproducenter. Innan man ansöker om att bli producent, ska man bekanta sig med Korsholms kommuns regelbok för servicesedel inom småbarnspedagogik. Serviceproducenten ska uppfylla både de lagstadgade och de av Korsholms kommun uppställda villkoren (bildningsnämnden 12.10.2017).

Korsholms kommun godkänner servicesedelproducenterna inom den privata småbarnspedagogiken. Kommunen förutsätter att serviceproducenterna kontinuerligt iakttar bestämmelserna och villkoren i regelboken. I servicesedelssystemet är kunden och serviceproducenten avtalsparter. Genom att underteckna denna ansökan godkänner serviceproducenten förutsättningarna och kraven i regelboken samt förbinder sig till att iaktta dem i sin verksamhet. En serviceproducent som godkänts får producera privata småbarnspedagogiska tjänster enligt klienternas servicesedelsbeslut och genom att iaktta Korsholms kommuns regelbok. Servicesedlar beviljas endast till de småbarnspedagogiska verksamhetsenheter som kommunen godkänt. Serviceproducentens verksamhet ska motsvara den nivå som förutsätts av motsvarande kommunal verksamhet. Serviceproducenternas uppgifter publiceras efter godkännandet på Korsholms kommuns webbplats.