Planeringsnivåer

Planläggningen styrs av markanvändnings- och bygglagen (MBL), markanvändnings- och byggförordningen (MBF) samt de riksomfattande målen för områdesanvändningen.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av markanvändnings- och bygglagens system för planering av områdesanvändningen. Målen utgör statsrådets syn på områdesanvändningen ur riksintresse. Målens viktigaste uppgift är att säkerställa att frågor ur riksintresse beaktas vid områdesplaneringen.

Landskapsplan

 • uppgörs av Österbottens förbund 
 • omfattar flera kommunen
 • visar placeringen av de väsentligaste delarna för landskapet som t.ex. tätort- och centrumområden, huvudvägarna och regionala grönområden
 • styr utarbetandet av general- och detaljplaner

Generalplan

 • uppgörs av planläggningsavdelningen/samhällsbyggnadsutskottet
 • godkänns av fullmäktige
 • kan täcka hela kommunen eller endast delar av kommunen
 • presenterar/visar områdets huvudsakliga användningsområden dvs. boendeområden, arbetsplatsområden, grönområden
 • styr utarbetande av detaljplaner

Detaljplan

 • uppgörs av planläggningsavdelningen/samhällsbyggnadsutskottet
 • godkänns av fullmäktige, med undantag av planer med ringa verkningar vilka kan godkännas av samhällsbyggnadsutskottet
 • detaljplanens storlek/omfattning varierar
 • visar detaljerad områdesanvändning; tomternas antal, användningsändamål och byggrätt