Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens uppgifter

Byggnadsnämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som gäller byggnadstillsynen enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadsnämnden är kommunens bostadsmyndighet enligt lagstiftning om stöd för och utvecklande av bostadsförhållanden.

Byggnadsnämndens uppgifter är  

 • att ansvara för byggnadsövervakningen  
 • att ansvara för byggnadsrådgivningen och övrig rådgivning inom byggnadstillsynen
 • att övervaka att trafikleder, gator, torg och öppna platser samt parker och ställen utomhus
  avsedda för vistelse uppfyller kraven på en bra stadsbild samt trivsel
 • att se till att adressangivelse på byggnadsplats sätts upp.

Byggnadsnämndens befogenheter

Utöver vad som i övrigt är stadgat eller bestämt beslutar byggnadsnämnden om  

 1. att bevilja bygglov, åtgärdstillstånd, rivningstillstånd och andra tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen förutom i sådana ärenden där beslutanderätten har delegerats till ledande byggnadsinspektören  
 2. att avgöra om förutsättningar för bygglov på område i behov av planering enligt 137 § i markanvändnings- och bygglagen
 3. att bevilja undantag enligt 171 § i markanvändnings- och bygglagen
 4. de ärenden som gäller behov av att inom detaljplanområde på annans mark anlägga dike, skyddsvall eller sådan pumpstation som krävs för dikning enligt 161 a § i markanvändningsoch bygglagen
 5. att bevilja statliga bostadslån och räntestödslån.