Bygglov

Bygglov krävs då du skall uppföra en ny byggnad samt för utvidgning av en befintlig byggnad samt för utökning av yta som räknas till byggnadens våningsyta.

Bygglov behövs även för renoveringar och ändringar av befintliga byggnader som inverkar på rumsfördelning, bärande konstruktioner och brandsäkerhet.

Bygglov krävs för befintliga byggnaders ändring av användningsändamål.

Bygglov gäller i 5 år och åtgärden bör påbörjas inom 3 år. Tiden räknas från den dag då bygglovet vunnit laga kraft.

MBL 125 §

Bygglov behövs bl.a. för följande byggprojekt:

  • Uppförande eller tillbyggnad av byggnad eller ändring av byggnadens användningsändamål
  • Uppförande eller tillbyggnad av egnahemshus
  • Uppförande eller tillbyggnad av fritidsbostad
  • Uppförande eller tillbyggnad av bastu
  • Uppförande eller tillbyggnad av gäststuga
  • Uppförande av förrådsbyggnad (ekonomibyggnad) över 10 m² på detaljplanerat område.
  • Uppförande av förrådsbyggnad (ekonomibyggnad) över 20 m² på oplanerat område.
  • Ekonomibyggnad med fast eldstad
  • Vindkraftverk på bostadsområde, över 30 m högt
  • Större ändringar eller reparationer, ombyggnad.

Bygglovets giltighetstid och förlängning          

Bygglovet är giltigt i fem år, förutsatt att byggandet påbörjats inom tre år. Tiden börjar löpa när beslutet vinner laga kraft.

Har byggnadsarbetena inte påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, har tillståndet förfallit. Om rättsliga förutsättningar för byggandet föreligger kan giltighetstiden förlängas med högst två år. Om arbetena inte slutförts inom fem år kan tiden förlängas med högst tre år åt gången. Ansökan om förlängning av bygglovets giltighetstid görs på skild blankett.

MBL § 143