Vattenvård

Vattenvården bygger på Europeiska gemensamhetens lagstiftning ( 2000/60/EG och 2008/56/EG) och syftet med vattenvården är att uppnå en god status i åarna, älvarna, sjöarna och kustvattnen samt grundvattnen fram till år 2015 samt förhindra att status i vatten av god kvalitet försämras. En stor belastning av fosfor och kväve övergöder vattendrag.

Finland är uppdelat i sju vattenförvaltningsområden och för varje vattenförvaltningsområde finns en skild förvaltningsplan enligt lagen om vattenvårds- och havsförvaltning (1299/2004). Kristinestad, Kaskö, Närpes och Korsholm hör till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Närings-, trafik- och miljöcentralen är ansvarig myndighet för vattenvården. Till kommunens miljövårdsmyndighets uppgift hör den lokala övervakningen av vattenlagen.

För havsförvaltningen finns en skild havsförvaltningsplan som har planerats parallellt med vattenförvaltningsplanerna. Målet med havsvården i Finland är att uppnå en god miljöstatus i Östersjön senast 2027.

Se även
Järviwiki
Havs- och vattenvård
Finlands miljöcentral
Översvämningscentret
Miljöministeriet
HELCOM