Välfärdsutskottet

Välfärdsutskottets uppgifter  

Välfärdsutskottet ansvarar för kommunens välfärdsfrämjande utveckling, utvecklandet av delaktigheten för kommunens invånare, samt för de uppgifter som hör till kommunen enligt lagen om allmänna bibliotek, idrottslagen, lagen om ungdomsarbete, lagen om kommunernas kulturverksamhet, lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet samt lagen om fritt bildningsarbete och till dessa anslutna bestämmelser. Välfärdsutskottet ansvarar för olika gränssnittsärenden mellan kommunen och Österbottens Välfärdsområde från och med 1.1.2022.

Välfärdsutskottet ansvarar för undervisningen i musik, dans, bildkonst och teaterkonst enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Utskottet skapar i samarbete med föreningar och organisationer förutsättningar för verksamheten inom ovan angivna områden.

Kommunens välfärdsfrämjande verksamhet

Välfärdsutskottets uppgifter inom den välfärdsfrämjande verksamheten är att:

 • ansvara för det befrämjande arbetet inom välmående och hälsa
 • följa upp invånarnas levnadsförhållanden, välfärd och hälsa via den årliga välfärdsberättelsen och ansvara för andra lagstadgade strategier och planer rörande välfärden
 • samarbeta i tillräcklig omfattning med olika offentliga och privata aktörer för att befrämja välfärden i kommunen
 • befrämja välmående i den egna organisationen genom olika verksamheter
 • ansvara för utvecklingen och förverkligandet av kommuninvånardemokratin och förbättra invånarnas och samfunds möjlighet till delaktighet och växelverkan i kommunala ärenden
 • ansvara för en tillräcklig resursering för ungdomsfullmäktiges, äldrerådets och rådet för funktionshindrades verksamhet.

Uppgifter inom de gränssnitt som skapas mellan kommun och Österbottens välfärdsområde:

 • att ansvara för kommunens lågtröskelverksamhet, så som Seniorpunkten och Welcome Office
 • att ansvara för kommunens förebyggande rusmedelsarbete
 • att föra en aktiv kommunikation med välfärdsområdet och -organisationer om verksamheten
 • att ansvara för kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder och planer
 • att ansvara för kommunens integrationsverksamhet
 • förvalta donationer som ges till kommunen
 • krisgruppsverksamhet
 • att ansvara för andra uppgifter som kan hänföras till gränssnittet mellan kommunen och välfärdsområdet

Fritidsverksamheten

Välfärdsutskottets uppgifter inom fritidsverksamheten är att främja:

 • befolkningens välbefinnande och hälsa, samt upprätthållande och förbättrande av den fysiska funktionsförmågan
 • barns och ungas uppväxt och utveckling
 • olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott
 • medborgarverksamhet inom idrotten, medräknat föreningsverksamhet
 • elitidrott
 • etiska principer inom idrott och elitidrott, samt minskande av ojämlikhet inom motion och idrott.

Detta uppnås med utgångspunkt i jämlikhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt en hållbar utveckling.

Ungdomsverksamheten

Välfärdsutskottets uppgifter inom ungdomsverksamheten är att:

 • främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället
 • stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta
 • stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället
 • främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter
 • förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Detta uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor och respekt för miljön och livet samt genom sektorsövergripande samarbete.

Vuxeninstitutet

Välfärdsutskottets uppgifter inom Vuxeninstitutet är att:

 • utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap
 • främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism
 • samarbeta med övriga bildningsaktörer inom samma region ordna utvecklings- och serviceverksamhet som stöder eller knyter an till utbildning
 • svara på det lokala och regionala bildningsbehovet samt erbjuda uppdragsutbildning internt och externt

Verksamheten kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet.

Kulturverksamheten

 • främja likvärdig tillgång till och mångsidigt bruk av kultur och konst
 • skapa förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete och professionell konstnärlig
  verksamhet
 • främja utövande av kultur och konst samt medborgarverksamhet som anknyter till dessa
 • erbjuda möjligheter till målinriktad konst- och kulturfostran inom kulturens och konstens
  olika former och områden
 • främja bevarande och bruk av kulturarvet och verksamhet som stöder och utvecklar den
  lokala identiteten
 • främja kultur och konst som en del av invånarnas välfärd och hälsa, delaktighet och
  samhörighet samt den lokala och regionala livskraften
 • främja kulturell samverkan och internationell verksamhet samt utföra andra åtgärder som har
  samband med kultur och konst.

Detta uppnås med utgångspunkt i demokrati, invånarorientering, jämställdhet, hållbar utveckling samt kulturell mångfald och dialog.

Grundläggande konstundervisningen

Välfärdsutskottets uppgifter inom grundläggande konstundervisningen är att:

 • främja en målinriktad och från nivå till nivå fortskridande konstundervisning, inom olika områden av konsten, som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga
 • skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musik och dans och ge eleverna goda kunskaper och färdigheter i att skapa, utöva och framföra den
 • lägga grunden för ett livslångt intresse för musik och dans
 • främja elevernas tillväxt, stärka personligheten och utveckla deras kreativa och sociala förmåga samt att uttrycka sig genom konsten.

Biblioteksväsendet

Välfärdsutskottets uppgifter inom biblioteksväsendet är:

 • befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur
 • tillgången till och användningen av information, material och kulturellt innehåll
 • tillgången till ändamålsenliga lokaler, modern utrustning och kunnig personal
 • läskulturen och en mångsidig läskunnighet
 • möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen
 • ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Verksamheten bygger på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald.

Välfärdsutskottets befogenheter

Välfärdsutskottet beslutar i följande ärenden:

 1. uppgörande och uppföljning av samarbetsavtal för gränssnittstjänster mellan kommunen och Österbottens välfärdsområde samt eventuell annan samarbetspart
 2. att bevilja understöd till föreningar och samfund för allmännyttig verksamhet inom kommunen
 3. principer för verksamhetsbidrag samt övriga bidrag som beviljas för kultur-, idrotts- eller ungdomsverksamhet
 4. principer för fördelning av träningstider vid kommunens idrottsanläggningar  
 5. läsårets arbetsdagar och lovdagar vid vuxeninstitutet
 6. ramplan för undervisningstimmar för vuxeninstitutets kursverksamhet
 7. studieprogram för vuxeninstitutets kursverksamhet
 8. principer för gruppstorlekar i vuxeninstitutets kursverksamhet
 9. uppgörande samt uppdatering av kommunens integrationsprogram
 10. ärenden som rör Welcome Office.

Utskottet delges kvartalsvis statistik rörande välfärdsområdets och annan central verksamhet.