Så kan du påverka

Du kan följa med planläggningen i vår kommun genom att

  • läsa planläggningsöversikten, som publiceras årligen
  • bekanta dig med aktuella planer, planläggningens webbsida
  • följa med kungörelseannonserna i Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen

Planläggningsprocessen delas in i tre huvudskeden

Program för deltagande och bedömning, utkastskedet och förslagsskedet.

Du kan påverka planläggningen genom att

  • kontakta planläggningsavdelningen
  • lämna in en åsikt
  • lämna in en anmärkning
  • söka ändring, lämna in besvär

Åsikt

En intressent har möjlighet att framföra sin åsikt över en framlagd plan. Åsikten kan lämnas in gällande programmet för deltagande och bedömning samt över planutkastet. Man kan använda sig av en färdig åsiktsblankett eller ett fritt formulerat brev. Åsikten skickas till Korsholms kommun, planläggningen, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM eller per e-post till planlaggning@korsholm.fi

Lämna in åsikt

Anmärkning

I förslagsskedet har intressenter möjlighet att lämna in en skriftlig anmärkning mot förslaget. Kommunen skickar sitt bemötande till de som har uppgett sin adress.

Man kan använda sig av en färdig anmärkningsblankett eller ett fritt formulerat brev. Anmärkningen skickas till Korsholms kommun, planläggningen, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM eller per e-post till planlaggning@korsholm.fi

Lämna in anmärkning

Sökande av ändring, besvär

I planärenden kan man söka ändring genom ett kommunalbesvär, som inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol (VFD) inom 30 dagar från att kommunfullmäktige har godkänt planen. Vasa förvaltningsdomstol PB 204, 65101 VASA.
Den som anfört kommunalbesvär kan, om hen har fått nekande svar, anföra ett besvär hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolen PB 180, 00131 HELSINGFORS