Hemmet och skolan

Dialogen – viktig för alla

Dialogen mellan skola och hem är en grundpelare i barnens skolarbete. Det är därför viktigt att föräldrarna vet vad som händer i deras barns skola och att de har tillräcklig information om barnens skolarbete.

Denna hemsida är ett led i att informera föräldrarna. Skolan ger ut gemensamma info till alla hem förutom de veckobrev lärarna kan skriva i sina klasser. Klasserna håller föräldramöten och lärarna kan hålla utvecklingssamtal minst 1 gång / läsår med elever och föräldrar. Men den viktigaste informationskanalen utgör alltjämt eleverna. Via barnen kan föräldrarna få viktig information om vad som händer under skoldagen. Ta er tid att prata med era barn om hur de upplever skolan.

Vi vill understryka såväl elevernas som föräldrarnas eget ansvar att låta sig informeras och att själva ta reda på eventuella oklarheter. Tag genast kontakt till skolan om det är något ni undrar över. Onödig spekulation kan leda till missförstånd och otrevligheter för både eleverna och skolans personal.