Förvaltningsbesvär

De kommunala myndigheterna fattar många beslut med stöd av olika speciallagar. Speciallagarnas bestämmelser om sökande av ändring varierar mycket och de ska tillämpas framom motsvarande bestämmelser i kommunallagen.

Enligt speciallagarna söks ändring ofta genom förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär. Förvaltningsbesvär kan anföras om den ändringssökande anser att beslutet har tillkommit på ett olagligt sätt (laglighetsgrund) eller om den ändringssökande anser att ett beslut är oändamålsenligt (ändamålsenlighetsgrund).

Många speciallagar innehåller bestämmelser om begäran om omprövning som föregår besvär. I vissa fall kan också begäran om omprövning enligt kommunallagen komma i fråga.

Förvaltningsbesvär kan endast anföras av en part, d.v.s. den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Den besvärsrätt som kommunallagen ger kommunmedlemmar gäller inte i speciallagarna.

Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen av beslutet, om inget annat bestäms i lag. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom har sänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt delgivningsintyg. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.

Närmare anvisningar om hur man söker ändring medföljer som bilaga till protokoll och beslut. Speciallagarna kan också innehålla besvärsförbud.

Besvärsmyndighet

Förvaltningsbesvär anförs hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskriften ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast den sista dagen under besvärstiden och inom den tid besvärsmyndigheten håller öppet.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa
postadress: PB 204, 65101 Vasa
e-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi
telefon: 029 65 42611
fax: 029 56 42760
öppethållning: måndag–fredag kl. 8.00–16.15

Besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. Besvärsskriften riktas till besvärsmyndigheten.

I besvärsskriften ska uppges

  1. det beslut i vilket ändring söks
  2. till vilka delar ändring söks i beslutet och hurudana ändringar som söks
  3. de grunder på vilka ändring yrkas

I besvärsskriften ska uppges ändringssökandens namn och hemkommun samt den postadress, det telefonnummer och den e-postadress under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning av betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

  • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller som officiellt bestyrkt kopia
  • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
  • de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden

Ett ombud ska till besvärsskriften bifoga en fullmakt, om ändringssökanden inte har befullmäktigat honom muntligen hos besvärsmyndigheten eller om den elektroniskt insända handlingen inte innehåller en utredning om ombudets behörighet. För advokat eller allmänt rättsbiträde krävs inte särskild fullmakt.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen uppbär av ändringssökanden en rättegångsavgift för behandlingen av ärendet. (Lag om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer, § 3)