Den finska bildningssektionen

Den finska bildningssektionens uppgifter och befogenheter

Den svenska bildningssektionen och den finska bildningssektionen ansvarar för och beslutar i följande ärenden som gäller skollagstiftningen och berör den egna språkgruppen:

  1. läroplanen för förskoleundervisningen
  2. läroplanen för den grundläggande utbildningen
  3. läroplanen för gymnasieutbildningen
  4. beslut om avstängning av en elev från grundskolan för högst 3 månader eller avstängning av en elev från gymnasiet för högst 1 år samt beslut vid behov om verkställande av avstängning innan avstängningsbeslutet vunnit laga kraft
  5. ärenden som bildningsutskottet befullmäktigat sektionen att besluta om samt
  6. de ärenden som i övrigt stadgas.  

För en tillräcklig växelverkan mellan bildningssektionerna och bildningsutskott delges sektionerna elevvårdens verksamhetsberättelse, elevprognosen per den 21 september, aktuell information om lediganslagna tjänster inom verksamhetsområdet samt vid behov annan verksamhetsstatistik